Stanovení vyměřovacího základu OSVČ v letech 1991 a 1992

Otázka:

V roce 1991 -92 (8+7 měsíců) jsem podnikal, podnikání bylo hlavním (a jediným) zdrojem příjmu. Sociální pojištění ještě neexistovalo, namísto něho se platil paušál 500 Kč měsíčně. Důchodové pojištění bylo součástí daňového systému (daně z příjmu)
ČSSZ mi odmítá na IOLDP uvést za tato období vyměřovací základ ve výši hrubé mzdy (= rozdíl mezi příjmy a výdaji v mém daňovém přiznání), ale tvrdošíjně uvádí dvojnásobek placeného paušálu, tj. 16+14 tisíc. Je to z jeho strany neochota opatřit si potřebná data (z finančního úřadu) nebo záměr ztrestat podnikatele? Kam se mám obrátit? Přiznanou daň z příjmu mohu doložit výměrem za oba roky.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Stanovení vyměřovacího základu OSVČ v letech 1991 a 1992

Ze strany ČSSZ jde o postup v souladu se zákonem. To, jakou jste v dané době platil daň z příjmů, nebylo podstatné a nijak to s vyměřovacím základem nesouvisí.

§ 145b zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 1991 byl následující:

(1) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit na své nemocenské a důchodové zabezpečení pojistné a podávat přihlášky a odhlášky k tomuto zabezpečení.
(2) Výše pojistného činí 25 % z přihlášeného vyměřovacího základu, který činí nejméně 400 Kčs měsíčně; pojistné se platí za stanovené období dopředu.
(3) Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z předpisů sociálního zabezpečení může příslušný orgán sociálního zabezpečení uložit osobě samostatně výdělečně činné pokuty až do souhrnné částky 10 000 Kčs v kalendářním roce.

§ 145b zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 1992 pak uváděl:

(1) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit na své nemocenské a důchodové zabezpečení pojistné a podávat přihlášky a odhlášky k tomuto zabezpečení; to neplatí, jestliže osoba samostatně výdělečně činná bude vykonávat činnost tak malého rozsahu, že její příjem nemá dosahovat 9 600 Kčs ročně, nebo je-li již účastna nemocenského a důchodového zabezpečení z jiného důvodu anebo pobírá-li starobní nebo invalidní důchod.
(2) Výše pojistného činí 25 % z přihlášeného vyměřovacího základu, který činí nejméně 2000 Kčs měsíčně; pojistné se platí za stanovené období dopředu.

Pokud jste tedy v roce 1991 vykonával po dobu 8 měsíců samostatnou výdělečnou činnost a zaplatil jste za tuto dobu pojistné 4 000 Kčs (minimum bylo 100 Kčs měsíčně, ale platil jste více), činí vyměřovací základ 16 000 Kčs. V roce 1992 je postup obdobný – za 7 měsíců jste zaplatil 3 500 Kčs, vyměřovací základ je 14 000 Kčs.

Jak správně uvádíte, sociální pojištění v dnešní podobě v dané době neexistovalo. Bez ohledu na výdělek jste si sám určil (přihlásil), jaký bude váš vyměřovací základ a dále se postupovalo výše uvedeným způsobem.