Sirotčí důchod o prázdninách při přestupu z vysoké na střední školu

Otázka:

Dobrý den, syn pobírá sirotčí důchod, chodil 1 rok na vysokou školu, kterou ukončil v červnu, ale dál si přihlášku na obor – střední školu. Má nárok na sirotčí důchod červenec a srpen?

Odpověď:

Sirotčí důchod o prázdninách při přestupu z vysoké na střední školu

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítětem je do 26 let dítě v případě, že studuje (mimo jiné). Jaká doba se považuje za studium na vysoké škole je uvedeno v § 23 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který říká:

(1) Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole podle § 21 odst. 1 písm. a) začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium.

(2) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také

a) doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,

b) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole; to platí obdobně, jde-li o studium uvedené v § 21 odst. 3.

Z výše uvedeného vyplývá, že váš syn bude mít nárok na sirotčí důchod z červen. Za měsíc červenec bude mít nárok v případě, že po celý měsíc nevykonával činnost, ze které by se odvádělo sociální pojištění, příp. nepobíral podporu (to nepředpokládám). V srpnu nárok nemá. Poté bude mít nárok opět po nástupu na střední školu.