Péče o dceru manžela od čtyř let a snížení důchodového věku

Otázka:

Dobrý den, porodila jsem 2 děti ale od 4 let věku dcery mého druhého manžela jsem ji vychovávala až do jejího ukončení VŠ. Kdy mohu požádat o starobní důchod? druhý dotaz – od svých 18 let jsem měla Plný ID, od 24 let částečný ID, posledních pět let ID II. stupně. Odpracováno mám celkem 43 let. Jak se v tomto případě stanový výše důchodu? děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nadpis

Jaké podmínky je třeba splnit pro hodnocení dítěte jako vychovaného pro snížení důchodového věku, vysvětluji v tomto článku. Dítětem pro účely zákona o důchodovém pojištění se rozumí (§ 20 zákona č. 155/1995 Sb.):

(1) Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí dítě vlastní nebo osvojené, a pokud se dále nestanoví jinak, též dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů.

(2) Za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů schválené soudem, dítě manžela, nemá-li druhý z rodičů rodičovskou zodpovědnost, a dítě manžela, zemřel-li druhý rodič dítěte nebo není-li znám. Za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje dále dítě, jež bylo převzato do péče na základě rozhodnutí soudu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného orgánu o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele nebo do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a dítě, jež bylo převzato do péče na základě předběžného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy.

Pokud jste tedy vychovávala od čtyř let do zletilosti dceru manžela, kterou měl svěřenu do výchovy (příp. zemřela-li matka), bude se vám pro stanovení důchodového věku počítat jako vychované dítě.

Výpočet starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji v tomto článku.