Od kdy může být přiznán invalidní důchod z mládí?

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz, týkající se data vzniku nároku na přiznání invalidního důchodu pro moji mentálně postiženou dceru, středně těžká retardace. Dceři bylo v září 2013 18 let, o důchod si požádala na příslušné správě sociálního zabezpečení 22. 1. 2014, dosud se v této věci nic neděje. Základní školu praktickou ukončila v roce 2012, nyní navštěvuje 2. rokem Praktickou školu. Ze dvou zdrojů jsem se minulý týden dozvěděla informaci, že tzv. důchod z mládí prý mohou postižení pobírat již od 15 let. Zde v dotazech jsem narazila na Vaši odpověď, týkající se 17leté studentky a rovněž o lhůtě 5 let zpětně. Prosím Vás tedy o odpověď, jak to tedy vlastně je, zda je pravda ta možnost od 15 let a zejména jaké jsou konkrétní nároky u mé dcery. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Od kdy může být přiznán invalidní důchod z mládí?

Tzv. invalidní důchody z mládí řeší § 42 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění:

Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Při posuzování invalidity pro účely nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle věty první se neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Jak vidíte, zákon o důchodovém pojištění jasně uvádí, že invalidní důchod z mládí je možné přiznat až od 18 let.

„Klasický“ invalidní důchod, tj. dle § 39 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění, je možné bez problému získat i před 18. rokem věku, ale zde se již nejedná o invalidní důchod z mládí, u kterého není třeba získat žádnou dobu pojištění. V tomto případě musí být získána doba pojištění dle zákona (alespoň jeden den), tj. žadatel musí buď studovat nebo pracovat (to byl případ, na který jste se odkazovala).

I v případě, že by byl žadatel o invalidní důchod uznán invalidní z mládí (§ 42), je možné jít s datem přiznání před 18. rok věku (až k 16), ale i zde je již třeba splnit výše uvedenou podmínku potřebné doby pojištění.

Zákon o důchodovém pojištění počítá s tím, že jsou osoby, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny získat jakoukoliv dobu pojištění a těm je přiznáván invalidní důchod z mládí od 18 let. O tom, zda se jedná o invaliditu dle § 39 odst. 2 (klasický invalidní důchod) nebo dle § 42 (invalidní důchod z mládí) rozhoduje posudkový lékař.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Maříku,

mockrát Vám děkuji za Vaši odpověď. Chápu to tedy správně tak, že pro dceru by bylo výhodnější usilovat o přiznání onoho důchodu z mládí, zejména kvůli tomu, aby nás v následujících letech rok, co rok (jak znám ze svého okolí, či po 2 – 3 letech) nezvali znovu ke komisi k přezkušování zdravotního stavu s dokladováním odborných lékařských zpráv a následně požadovat přiznání od roku 2012, kdy zahájila studium na středním stupni vzdělávání – Praktické škole, kdy jí bylo 17 let (předpokládám, že studium 9. třídy Základní školy praktické, kdy jí bylo 16, se do té nutné doby pojištění ještě nezapočítává).

Teoreticky to zní poměrně jednoduše, prakticky zřejmě nikoliv. Je vůbec v pořádku, že od doby podání žádosti uplynuly více než 4 měsíce, kdy teď dcera obdržela poštou výzvu z PSSZ-LPS, aby si sjednala schůzku k vyšetření zdravotního stavu? S takovou se nějakých peněz nedožije ani do Vánoc, když teď se bude čekat na pozvání k lékařské komisi, která určí tu invaliditu a pak se věc ještě potáhne u úřednic PSSZ.

Odpověď doplněna:

Z hlediska následujících kontrol zdravotního stavu není rozhodující, zda vaší dceři bude přiznán invalidní důchod z mládí nebo „klasický“ invalidní důchod. Kontroly zdravotního stavu mohou být prováděny v obou případech – vše závisí na rozhodnutí posudkového lékaře.

Doba studia na základní škole se pro nárok na invalidní důchod nehodnotí. Nyní je vše na zhodnocení posudkovým lékařem, který stanoví stupeň invalidity a datum vzniku invalidity.

Délka řízení je v tomto případě opravdu poměrně dlouhá, neznám však objektivní souvislosti případu. S urgencí se můžete obrátit na vaši PSSZ.