Nezaplacené pojistné OSVČ v době do konce roku 1995

Otázka:

Podle IOLDP nemám za r.1992 zaplaceno pojistné jako OSVČ za období březen-prosinec 1992. Z tohoto důvodu se mi nezapočítává do evidované doby celé období 1992-1995, ačkoliv v r.1993-1995 jsem pojistné jako OSVČ platil. Má toto oporu v zákoně? Za období leden+únor 1992 budu dokládat evidenci na úřadu práce – bude to mít nějaký vliv na celé období?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nezaplacené pojistné OSVČ v době do konce roku 1995

Jakýkoliv postup ČSSZ při výpočtu důchodu musí mít oporu v zákoně. V § 13 zákona č. 155/1995 Sb. je uvedeno:

Za dobu pojištění se považují též doby zaměstnání získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, s výjimkou doby studia po dosažení věku 18 let; jde-li však o dobu zaměstnání v cizině před 1. květnem 1990, hodnotí se tato doba, jen pokud bylo za ni zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného.

V § 8 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném k 31. 12. 1995 je pak uvedeno:

Činnost osoby samostatně výdělečně činné a spolupracující osoby po 31. prosinci 1993 se hodnotí jako zaměstnání, pokud je tato osoba účastna důchodového zabezpečení podle části šesté; tato činnost před 1. lednem 1994 se hodnotí jako zaměstnání, pokud zakládala nemocenské pojištění (zabezpečení) podle předpisů platných před tímto dnem, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito předpisy. K činnosti osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících osob se přihlédne jako k době zaměstnání, bylo-li zaplaceno pojistné za celou dobu trvání pojištění (zabezpečení); nebylo-li za tuto dobu zaplaceno pojistné do dne, od něhož se přiznává nebo zvyšuje důchod, přihlédne se k ní jako k době zaměstnání až ode dne zaplacení pojistného.

Při nezaplacení pojistného se za dobu do 31. 12. 1995 hodnotí pouze vyměřovací základy, ale doba ne.

To, že jste byl před samostatnou výdělečnou činností v evidenci ÚP na výše uvedené žádný vliv nemá.