Nárok na invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den, minulý týden jsem byla na komisi u posudkového lékaře a ten mi přiznal invalidní důchod. Když jsem si volala na správu sociálního zabezpečení, tak mi řekli, že to k přiznání invalidního důchodu nestačí, a že prý musím mít nějaké pojištění??? Je to pravda, opravdu nestačí, aby mi invalidní důchod přiznal doktor, abych měla nárok na invalidní důchod? Jaké pojištění mysleli? Myslela jsem, že kdy mi invalidní důchod doktor uznal, tak že ho prostě dostanu? Jak to teda je? Dík.

Odpověď:

Nárok na invalidní důchod

Aby vám vznikl nárok na invalidní důchod musí být splněny dvě podmínky:

  1. Musíte být uznána invalidní posudkovým lékařem na okresní správě sociálního zabezpečení.
  2. Musí získat potřebnou dobu pojištění.

Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněny obě výše uvedené podmínky. “Pojištěním” je myšleno sociální pojištění. Přesné podmínky, které je třeba splnit mám popsány v článku o nároku na invalidní důchod, který si určitě přečtěte.

Zákonná úprava:
§ 38 a § 40 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

§ 38

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se

a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo

b) invalidním následkem pracovního úrazu.

§ 40

(1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku
a) do 20 let méně než jeden rok,
b) od 20 let do 22 let jeden rok,
c) od 22 let do 24 let dva roky,
d) od 24 let do 26 let tři roky,
e) od 26 let do 28 let čtyři roky a
f) nad 28 let pět roků.

(2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.

(3) Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde přiměřeně.