Musím posudkovému lékaři sdělit, že pracuji?

Otázka:

Musí člověk v invalidním důchodu 3. stupně, pokud pracuje, sdělit při přezkoušení zdravotního stavu posudkovému lékaři, že pracuje nebo to na správě vědí sami? Musí sdělit výši úvazku a konkretizovat práci? Tedy např. pracuji na vrátnici a pracuji na plný úvazek, bez nočních směn… Pořád kolem slyším, že při jakékoliv práci obvykle PID sníží či odeberou.

Odpověď:

Musím posudkovému lékaři sdělit, že pracuji?

Ano, tuto povinnost máte dle § 53 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění speciálního zabezpečení:

§ 53

(1) Příjemce dávky důchodového pojištění, který byl orgánem sociálního zabezpečení podle § 12 vyzván, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku důchodového pojištění, její výši nebo výplatu, je povinen výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, nestanovil-li orgán sociálního zabezpečení lhůtu delší.

(2) Příjemce dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku, který byl vyzván orgánem sociálního zabezpečení podle § 12, aby se podrobil vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, je povinen této výzvě vyhovět. Příjemce dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku jsou dále povinni na výzvu orgánu sociálního zabezpečení pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mají, a sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech a o změnách ve sdělených skutečnostech, k nimž došlo od předchozího posouzení poklesu pracovní schopnosti, a to ve lhůtě uvedené v odstavci 1.

(3) Při nesplnění povinností uvedených v odstavcích 1 a 2 může být výplata důchodu z důchodového pojištění zastavena, jestliže příjemce dávky byl ve výzvě na tento následek upozorněn.

Určitě vám nedoporučuji tuto skutečnost před posudkovým lékařem tajit.