Musí pro ochranný výpočet invalidního důchodu vzniknout invalidita před 18. rokem věku?

Otázka:

Dobrý den, mému synovi byl ve 27 letech přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně ve výši 3496 Kč. . Jaké podmínky musí splňovat, aby mu byl vypočítán tzv. ochranným způsobem – částka by pak měla činit 9991 Kč. Domníval jsem se, že podmínky jsou tři: Přiznání před dosažením 28. roku věku, potřebná doba pojištění ( minimálně 4 roky) a může chybět nejvýše 364 dní pojištění. Pokud je pravda, že se pro tyto účely kromě zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti hodnotí i prvních šest let studia po 18. roce a veškerá doba evidence na úřadu práce jako doba pojištění, pak by syn všechny tyto podmínky splňoval. Konzultoval jsem to s právníkem, který tvrdí, že to nestačí, že je třeba ještě prokázat, že nemoc, pro kterou mu byl přiznán invalidní důchod vznikla již před 18. rokem věku. Má právník pravdu?. Tuto podmínku by syn nesplňoval. Zvažuji podat námitku proti výpočtu výše invalidního důchodu klasickým způsobem a požádat ještě o výpočet ochranným způsobem (podle paragrafu 42 odstavce 3). Chci se ale ujistit jestli to má smysl.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musí pro ochranný výpočet invalidního důchodu vzniknout invalidita před 18. rokem věku?

Ano, podmínky, které zmiňujete jsou přesné a situaci rozumíte správně – tyti podmínky máme podrobně popsány v článku o ochranném výpočtu invalidního důchodu. Důchod, který zmiňuje váš právník se nazývá invalidní důchod z mládí a počítá se stejným způsobem jako při vámi zmiňované situaci, ale nejde o stejný druh důchodu. § 42 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. říká:

Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.

Z výše uvedeného odstavce jasně vyplývá, že se týká pojištěnců mladších 28 let a počítá i se situací, kdy nárok na důchod vznikl po 18. roce věku.

Otázka doplněna:

Dobrý den, moc děkuji za odpověď, která mi potvrdila to, o čem jsem byl sám přesvědčen. Ještě bych prosil o odpověď, jak je to s potřebnou dobou pojištění, protože z osobního listu syna mi to není jasné. Syn splnil minimální délku 4 roky, protože jinak by mu nebyl důchod vůbec přiznán. Tato doba ale obsahuje pouze 647 dní bez náhradních dob. Zbytek jsou náhradní doby (studium po 18. roce a 365 dní evidence na Úřadu práce. Tyto doby byly zřejmě započítány jen z 80-ti procent, ale přesto to stačilo. Zajímalo by mne, jak by to bylo s potřebnou dobou pojištění, kdybychom požádali o ochranný výpočet. Někde jsem četl, že by se pak do této doby nezapočítala náhradní doba a on by tím pádem potřebnou dobu nesplnil. Je to pravda a pokud ano, z kterého paragrafu to vyplývá?

A ještě jedna otázka. Pochopil jsem správně že nekrytá doba pojištění jsou dny, kdy syn nestudoval, nebyl nikde zaměstnán ani nebyl evidován na Úřadu práce? Takových dní jsem ode dne jeho 18. narozen do dne, kdy mu byl přiznán invalidní důchod napočítal 342.

Předem moc děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Potřebnou dobu pojištění řešit nemusíte – tu váš syn jistě splňuje a to jakým způsobem bude důchod počítán hodnocení doby pro nárok neovlivňuje.

Abyste si jako laik dovedl představit postup ČSSZ při vyřizování žádosti o invalidní důchod po jejím přijetí na ústředí:

1.       ČSSZ nejdříve musí ověřit, zda žadatel získal potřebnou dobu pojištění – § 40 zákona č. 155/1995 Sb. – tuto podmínku jste splnili.

2.       ČSSZ tedy přistoupí k výpočtu důchod – § 41 zákona č. 155/1995 Sb. – provede „běžný“ výpočet.

3.       Následně ještě musí ověřit, zda žadatel nesplňujete některou z podmínek v § 42 – § 42 zákona č. 155/1995 Sb. – tj. nemá nárok na ochranný výpočet.

Při řešení výpočtu jste již časově za chvílí, kdy se řeší potřebná doba pojištění.

Studium se hodnotí v rozsahu nejvýše prvních šesti let studia po 18. roce věku, úřad práce se pro účely § 42 hodnotí všechen a činnost zakládající účast na sociálním pojištění (tj. zaměstnání) také. Pokud je chybějící doby méně než 365 dní, pak je nárok na zmiňovaný ochranný výpočet.