Kdo musí ze zákona doložit dokumenty? Obvodní lékař nebo pacient sám?

Otázka:

Dobrý den, prosím informaci ohledně zaměstnance u nás ve firmě. Tento člověk pobíral důchod, který mu byl odejmut z důvodu 3x zaslání výzvy k dodání dokladu k posudkové kontrole. On si to nevyzvedl protože je onkologický pacient s lehčí psychiatrickou problematikou(velice dobře manuálně zručný, ale na dokumenty absolutně nepoužitelný). Chci se zeptat kdo ze zákona dokumenty musí doložit? Obvodní lékař, který by měl vyzvat pacienta nebo pacient sám? Jak to tam prosím je ze zákona Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdo musí ze zákona doložit dokumenty? Obvodní lékař nebo pacient sám?

Pokud se váš zaměstnanec i přes výzvu nepodrobil kontrolní lékařské prohlídce (KLP), nemá invalidní důchod “odejmut”, ale pouze mu byla zastavena výplata důchodu. Odejmout invalidní důchod je možné až po provedení KLP.

Nejde jen o doložení lékařských dokumentů, ale o podrobení se vyšetření a to samozřejmě není přenositelné.

§ 53 zákona č. 582/1991 Sb.:

(1) Příjemce dávky důchodového pojištění, který byl orgánem sociálního zabezpečení podle § 12 vyzván, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku důchodového pojištění, její výši nebo výplatu, je povinen výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, nestanovil-li orgán sociálního zabezpečení lhůtu delší.

(2) Příjemce dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku, který byl vyzván orgánem sociálního zabezpečení podle § 12, aby se podrobil vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, je povinen této výzvě vyhovět. Příjemce dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku jsou dále povinni na výzvu orgánu sociálního zabezpečení pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mají, a sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech a o změnách ve sdělených skutečnostech, k nimž došlo od předchozího posouzení poklesu pracovní schopnosti, a to ve lhůtě uvedené v odstavci 1.

(3) Při nesplnění povinností uvedených v odstavcích 1 a 2 může být výplata důchodu z důchodového pojištění zastavena, jestliže příjemce dávky byl ve výzvě na tento následek upozorněn. Výplata důchodu se uvolní, jakmile budou tyto povinnosti splněny.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou. Potřebovali bychom poradit jak máme postupovat, když by jsme se chtěli odvolat. Je k tomu nějaký formulář předtištěný od ČSSZ? Opravdu by jsme potřebovali nějak pomoci našemu zaměstnanci, který svou neodbornosti a však zručný v práci tedy bychom neradi o něj přišli prosíme o radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Především se neodvolávejte, protože odvolání nebo námitka se podává proti rozhodnutí, které bylo vydáno chybně, což není tento případ.

Váš zaměstnanec se jednoduše musí dostavit na místně příslušnou OSSZ (odd. důchodového pojištění nebo LPS) a požádat o provedení kontrolní lékařské prohlídky (KLP) – tento požadavek tam s ním sepíší. Pokud se této prohlídce podrobí a bude-li dále uznán invalidním, bude mu výplata důchodu uvolněna.