Je správné, aby se jednateli nehodnotila doba pojištění, za kterou nebylo odvedeno pojištění?

Otázka:

Byl jsem jednatelem firmy, která z důvodů druhotné platební neschopnosti několik měsíců neplatila sociální pojištění. Asi v polovině této doby bylo s firmou zahájeno insolvenční řízení.
Otázka č. 1: Je správné, že se jednateli neuznává odpracovaná doba za neplacení sociálního pojištění vč. doby insolvenčního řízení?
Otázka č. 2: Je správné, že se nezapočítává odpracovaná doba za neplacení sociálního pojištění, pokud se tak stalo prokazatelně z důvodů druhotné platební neschopnosti?

Odpověď:

Je správné, aby se jednateli nehodnotila doba pojištění, za kterou nebylo odvedeno pojištění?

To, zda je takový postup správný, by byl pouze můj osobní názor, který není důležitý. Důležité však je, zda je tento postup správně, tj. podle zákona, což je. Doba, za kterou společnost v době od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2013 neodvedla sociální pojištění, není jednateli obchodní společnosti hodnocena jako doba pojištění při výpočtu důchodu.

§ 11 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2013, mimo jiné říká:
Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a), f), w) a x) nepovažuje kalendářní měsíc, za který jejich zaměstnavatel neodvedl pojistné, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem obchodní společnost nebo družstvo a tyto osoby byly v takovém kalendářním měsíci současně společníky této společnosti anebo členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti nebo družstva