Jak postupovat, když prázdninové brigády zhoršují průměr z pozdějšího zaměstnání?

Otázka:

Dobrý den, jsem šestým rokem na RD, nyní budu pobírat ID III. stupně. Výměru ještě nemám, ale tak nahrubo si kalkuluji:-) Průměrný měsíční výdělek (před nástupem na mateřskou dovolenou) mi po vynásobení příslušnými koeficienty vyšel asi 20 000. Ale jestli jsem to dobře pochopila, tak mi PSSZ zprůměruje veškeré moje výdělky, včetně třeba vysokoškolských brigád (5000 hrubého za měsíc a podobně), což mi nehorázně sníží osobní vyměřovací základ. I kdyby mi doby těchto brigád nepočítali, nevadilo by to, normálně jsem studovala, takže potřebnou dobu pojištění mám. Doufám, že někde uvažuji špatně, protože fakt, že mi studentské brigády sníží důchod o tisíce, docela děsí…Kdyby to tak bylo, je možné prostě odmítnout, aby se tyto výdělky počítaly, když jsou mi takhle “na škodu”?
A ještě prosím drobný dotaz: na PSSZ jsem podala žádost o ID koncem června. Můj zdravotní stav byl ale zcela prokazatelně stejný od cca poloviny května t. r. – prostě jsem požádala o důchod o 6 neděl později, než jsem mohla. Může mi lékař toto potvrdit, uzná to teoreticky revizní dr., event. PSSZ.
Druhá otázka se tu zřejmě už někde probírala a přiznám se, že jsem nedohledávala…Takže jestli byla zodpovězena, tak ji prostě ignorujte. Děkuji předem za odpověď a Váš čas.
Zdravím

Odpověď:

Jak postupovat, když prázdninové brigády zhoršují průměr z pozdějšího zaměstnání?

Ano, studentské brigády by vám v tomto případě mohly snížit průměr z ostatní výdělků – vliv na výši důchodu to mít může a ne úplně zanedbatelný (k přesnému zhodnocení nemám dostatek informací).

V tomto případě však existuje poměrně jednoduché řešení, které je uvedeno v § 16 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až k) se považují za vyloučené doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté a páté, pokud o to pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených vyloučených dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Dosaženým příjmem se rozumí příjem zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první. Postup podle věty první se týká pouze celého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně kryjí. Způsob podání žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví zvláštní právní předpis.

Oním zvláštní právním předpisem uvedeným v poslední větě je § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

§ 83 odst. 3
V žádosti o dávku důchodového pojištění může občan požádat, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až k) zákona o důchodovém pojištění považovaly podle § 16 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby. V žádosti podle věty první se uvádí, kterých dob a kterých kalendářních roků se má postup podle § 16 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění týkat.

Tuto možnost jste už propásla, ale pomůže vám § 86 odst. 5 stejného zákona:

§ 86 odst. 5
Oprávněný může do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení písemně požádat, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až k) zákona o důchodovém pojištění považovaly podle § 16 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby; na základě této žádosti vydá Česká správa sociálního zabezpečení nové rozhodnutí a současně zruší předchozí rozhodnutí. Ustanovení § 83 odst. 3 věty druhé platí zde přitom obdobně. Žádost podle věty první lze podat i tehdy, nebyla-li podána žádost podle § 83 odst. 3 věty první. Žádost podle věty první může oprávněný podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu; přitom může požádat též o to, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až k) zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby nepovažovaly.

Tím, že si požádáte o vyloučení těchto výdělků se vám doba studia bude hodnotit jako vyloučená doba a nebude vám zhoršovat průměr z výdělků získaných později. Nyní vám tedy doporučuji vyčkat na rozhodnutí ČSSZ a do 30 dnů od jeho obdržení prostřednictvím PSSZ, kde jste si žádala, požádat o vyloučení těchto výdělků. Doba pojištění se vám bude hodnotit jako zaměstnání, což je výhodnější než studium, které se hodnotí pouze v rozsahu 80 %.

Doufám, že jsem vás množstvím citovaných paragrafu moc nezmátl.

K vašemu druhému dotazu: Stanovení datum vzniku invalidity záleží na posudkovém lékaři, nezáleží přitom na tom, kdy jste si o invalidní důchod požádala. Invalidní důchod může být vyplacen až pět let zpětně. Více k tématu naleznete v tomto článku.