Hodnotí se dobrovolné důchodové pojištění při výpočtu důchodu?

Otázka:

Započítává se doba dobrovolného placení důchodového pojištění do doby pojištění pro výpočet procentuální části důchodu? Jedná se mi o doplacení několika měsíců, abych měl dovršen celý rok.

Odpověď:

Hodnotí se dobrovolné důchodové pojištění při výpočtu důchodu?

Ano, doba placení dobrovolného důchodového pojištění se hodnotí jako doba pojištění pro výpočet procentní části důchodu.

Tzv. „bez uvedení důvodu“ však lze doplatit pouze jeden rok zpětně. Doplácet více než jeden rok zpětně lze doba:

a) vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud jim po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,

b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice,

c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, jedná-li se o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), c) a e); za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,

d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního právního předpisu;6a) za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,

e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 4; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,

f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,

g) pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky.

Dále vás musím upozornit, že dle § 6 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb. je účast na dobrovolném důchodovém pojištění možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Po vzniku nároku na starobní důchod si tedy dobrovolně pojištění doplatit nemůžete.