Doba studia (1981-1985) se prý hodnotí do doby zaměstnání jen v 80 procentech

Otázka:

Dobrý den,jsem ročník 1967 a od září 1985 až února 2015 jsem pracoval na šachtě jako důlní pracovník.(1AA kat).Vyřazen jsem byl z dolu kvůli nemoci z povolání.Od té doby jsem na evidenci ÚP.Dostal jsem 12-ti měsíční odstupné a po těch 12 měsících i 5-ti měsíční podporu v nezaměstnanosti.Včera jsem navštívil pobočku USSZ,kde mi byly poskytnuty tyto informace.Doba studia(1981-1985) se prý hodnotí do doby zaměstnání jen v 80 procentech,doba evidence do 50 let jen po dobu 1 roku bez ohledu na podporu v nezaměstnanosti.A vůbec se prý nezapočítává ta doba 12 měsíců čekání na podporu.(kvůli odstupnému).Vše je jinak,než jsou zde tyhle informace na těhle stránkách.Myslel jsem,že těch povinných 35 let už mám,ale prý ne.Poradíte?Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doba studia (1981-1985) se prý hodnotí do doby zaměstnání jen v 80 procentech

Doba evidence na úřadu práce se hodnotí v rozsahu popsaném v tomto článku (vím, že jste ho zřejmě již četl). Vám se v současné době hodnotí doba, kdy jste jste měl nárok na odstupné, dále doba, kdy jste pobíral podporu v nezaměstnanosti a dále ještě jeden rok evidence bez podpory (vše v rozsahu 80 %). Pokud budete v evidenci ÚP bez podpory po 55. narozeninách, mohou se vám hodnotit ještě další dva roky.

§ 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. říká:
Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné.

Hodnocení doby studia vysvětluji v tomto článku.

§ 13 zákona č. 155/1995 Sb. říká:
(1) Za dobu pojištění se považují též doby zaměstnání získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, s výjimkou doby studia po dosažení věku 18 let; jde-li však o dobu zaměstnání v cizině před 1. květnem 1990, hodnotí se tato doba, jen pokud bylo za ni zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného.
(2) Za náhradní dobu pojištění se považují též náhradní doby získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem a doba pobírání důchodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

§ 29 odst. 5 zákona č. 155/1995 Sb. pak říká:
Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle odstavce 1 písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních dob pojištění uvedených v § 5 odst. 2 písm. c) a d) a v § 102 odst. 5 a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.

Doba studia před 18. rokem věku před 1. 1. 1996 se považuje za “zaměstnání” a hodnotí se tedy plně (na 100 %). Tutéž informaci naleznete např. i v tabulce na konci tohoto článku na webu ČSSZ.

Pro vznik nároku na starobní důchod vám stačí získat 30 let “čisté” doby pojištění (bez náhradních dob). Do této doby se vám počítá veškeré zaměstnání + právě studium před 18. rokem věku. Tuto podmínku jste tedy podle vašeho popisu situace již splnil.