Zaměstnavatel: Jakým způsobem mohu propustit invalidní/starobní důchodkyni?

Otázka:

Dobrý den. Zaměstnávám částečnou invalidní důchodkyni, která v loňském roce dosáhla důchodového věku. Chce být stále zaměstnaná, ale mým zájmem je, aby odešla do starobního důchodu, protože na její místo mám další nezaměstnanou částečnou invalidní důchodkyni. Jakým způsobem můžu s touto pracovnicí ukončit pracovní poměr? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zaměstnavatel: Jakým způsobem mohu propustit invalidní/starobní důchodkyni?

Pobírání invalidního důchodu, dosažení důchodového věku, nebo přiznání a pobírání starobního důchodu není důvodem k ukončení pracovního poměru poměru ze strany zaměstnavatele. Na vaši zaměstnankyni je pohlíženo jako na každého jiného zaměstnance, který žádný důchod nepobírá a zákoník práce ve svém § 52 taxativně vyjmenovává vaše možnosti:

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Výše uvedené vám pochopitelně nebrání ukončit s vaší zaměstnankyní pracovní poměr dohodou – na tu však musí přistoupit i vaše zaměstnankyně.