Zaměstnání v Kooperativě k 31. 12. 1992 a důchod ze Slovenska

Otázka:

Dobrý den, budu žádat o starobní důchod. Od 16.11.1992 do 31.12.1992 (1,5 měsíce)jsem pracovala v Čechách v pojišťovně Kooperativa, Česko –slovenská družstevní pojišťovna, která byla do 31.12.1992 registrována v SR. Chci, aby na mou žádost ČSSZ anulovala tuto dobu (1,5 měsíce). To znamená, že se chci dobrovolně zříci této odpracované doby. Je to možné? Důvody: 1. Měsíčně musím dokládat slovenské straně, že žiji. 2. Žádat ČSSZ o přepočet výše důchodu mohu 3x za život. 3. V případě bezmocnosti pojištěnce dávku SR nevyplácí do zahraničí. Tento stav mě nyní i v budoucnu bude poškozovat. Vždy jsem byla občankou ČR, měla trvalý pobyt v ČR, nikdy jsem nepobývala na území SR. ČSSZ mi v roce 2014 a 2015 poslala Přehledy dob důchodového pojištění v plném rozsahu od 1.9.1972, ze kterých bylo zřejmé, jakou dobu důchodového pojištění mi ČSSZ započítává pro výpočet důchodu. V dubnu 2016 mi ČSSZ náhle sdělila, že doba před 1.1.1993 není evidována a do 31.12.1992 patřím do SR.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání v Kooperativě k 31. 12. 1992 a důchod ze Slovenska

Ne, žádnou dobu pojištění ani v zahraničí “anulovat” nelze. V tomto případě nejde pouze o 1,5 měsíce, ale o hodnocení veškeré doby získané před 1. 1. 1993.

V případě “Kooperativy” byl mezi ČR a Slovenskem domluven zvláštní postup tzv. zprostředkované výplaty. Pokud by vám součet českého a slovenského důchodu vyšel vyšší než výše sólo českého důchodu (jako by všechny doby byly hodnoceny jako české), budete pobírat důchod z obou zemí. Pokud by naopak součet českého a slovenského důchodu vyšel nižší, můžete prostřednictvím OSSZ požádat o odstranění tvrdosti zákona (k odstranění tvrdosti zákona je ČSSZ v tomto případě pověřena ministryní práce a sociálních věcí) a tzv. zprostředkovanou výplatu. Důchod byste poté pobírala pouze český. Dle mého názoru jde o mimořádně vstřícný krok vůči lidem ve vaší situaci.

Žádný z vámi uvedených důvodů není relevantní (i kdyby nebylo uvedeno následující):

  1. Potvrzení o žití se slovenské Sociální pojišťovně nezasílá měsíčně, ale pouze jednou za rok.
  2. Nejsem si jistý jaký “přepočet” máte na mysli, ale o počet žádostí o úpravu starobního důchodu pracujícího důchodce není nijak omezen.
  3. Jak jste uvedla, vždy jste žila v Česku. Není tedy důvod, aby vám Slovensko vyplácelo příspěvek na péči. Ten byste případně standardně pobírala z Česka.

Že má být “Kooperativa” zařazena jako slovenský zaměstnavatele bylo zjištěno až dodatečně. Údaj z IOLDP na tom nemůže nic změnit a na jeho základě se nezle ničeho dožadovat.

Otázka doplněna:

Děkuji Vám za velmi rychlou odpověď. Informace mám od pracovnic ČSSZ.
1. Pokud chci výplatu důchodu měsíčně, tak potvrzení také měsíčně. Jednou za rok potvrzení , potom bude vyplacen kumulovaný důchod a to zpětně.
2. Mám na mysli úpravu starobního důchodu nepracujícího důchodce. Pokud se důchody v ČR a v SR budou vyvíjet odlišně třeba z důvodu odlišné valorizace, tak jsem dostala informaci, že mohu3x požádat o úpravu, přičemž jednu možnost si vyčerpám již při první žádosti o starobní důchod.
Je tomu tak?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Dôchodky sa v súlade s § 116 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vyplácajú do štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a do Švajčiarskej konfederácie vopred v pravidelných mesačných lehotách. Aby sme mohli zabezpečiť plynulú výplatu Vášho dôchodku, žiadame Vás o preukázanie Vášho žitia.
Potvrdenie o žití vyplňte, podpíšte a pravosť Vášho podpisu dajte úradne overiť notárom alebo zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta Vášho bydliska. Riadne vyplnené a overené potvrdenie vráťte v lehote do 31. januára príslušného kalendárneho roka na doleuvedenú adresu Sociálnej poisťovne. Upozorňujeme, že ak v stanovenej lehote neosvedčíte uvedenú skutočnosť, nebudeme môcť plynule realizovať výplatu Vášho dôchodku.

  • Máte na mysli “dorovnávací přídavek”. Ten se vás ale netýká. Předně nesplňujete podmínky pro jeho přiznání (§ 106a zákona č. 155/1995 Sb.) a jak jsem psal výše, Kooperativa vám stanoven zvláštní postup.