Žádost o vyloučenou dobu při péči a souběžném zaměstnání

Otázka:

UVEDENÍ DO PROBLÉMU:
Souběh péče o osobu blízkou, později poskytování péče v rámci příspěvku na péči (2 děti, v dospělosti mají obě plný ID III.st. + mimoř.výhody II.st.) a krátkodobějších pracovních poměrů. Sháněla jsem si takovou práci, abych mohla péči poskytovat a současně se z ní nezbláznit. Časově přijatelnému režimu většinou odpovídala velmi nízká mzda. Na plný úvazek se slušným příjmem jsem si mohla dovolit nastoupit až před cca 10 lety…
Na PSSZ mi tvrdí, že buď všechno vyloučená doba (tedy i v době slušných příjmů), nebo práce (rozpuštěním slušných příjmů z posledních deseti let s těmi, kdy jsem si nemohla dovolit pracovat na plný úvazek ani ve svém oboru, by mi poskytlo starobní důchod asi tak ve výši 6-7 tisíc).
DOTAZY:
1) Kde lze získat informace o zákonných předpisech upravujících pravidla započítávání vyloučených dob a dob zaměstnání.
2) Jak je to se započítáváním vyloučené doby a intervalů s výrazně nevýhodně nízkou mzdou.
3) Musí být pro výpočet důchodu započtena vyloučená doba vcelku nebo z ní lze vyjmout a pro výpočet výše důchodu použít jen ta období, kdy příjmy byly na důstojné úrovni, nebo musí být výpočet ze všech dob zaměstnání?
PODĚKOVÁNÍ:
Za jakoukoli pomoc či navigaci předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Žádost o vyloučenou dobu při péči a souběžném zaměstnání

Vylučování vyměřovacích základů na základě žádosti pojištěnce řeší § 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb. následovně:

Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až k) se považují za vyloučené doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou účasti na pojištění podle § 6, s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté, pokud o to pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených vyloučených dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Dosaženým příjmem se rozumí příjem zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první; u osob účastných pojištění podle § 6 se jejich příjmem dosaženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí vyměřovací základ pro pojistné za kalendářní měsíc nebo poměrnou část tohoto měsíce, v němž je vyloučená doba podle věty první. Postup podle věty první se týká pouze celého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně kryjí. Způsob podání žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví zvláštní právní předpis.

Uvedené znamená, že si musíte vybrat vždy celý časový úsek, ve kterém se vyměřovací základ a vyloučená doba kryly. Neznamená to, že byste se musela rozhodnout vše zhodnotit vyloučenou dobou nebo vyměřovacím základem. Z uceleného úseku si ale nemůžete “vyzobávat” pouze ty nejlepší doby.

Např. pokud byste pečovala od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019 a souběžně měla zhodnocen vyměřovací základ v době od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a v době od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, můžete se vybrat, zda jako vyloučenou dobu chcete zhodnotit rok 2010 nebo 2015 nebo oba tyto roky. Nemůžete si ale vybrat, že chcete jako vyloučenou dobu zhodnotit jen období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010, ale zbytek roku už ne.

Otázka doplněna:

Ještě jednou dobrý den, pane Maříku,

tak po pečlivějším (než onom prvním) pročtení se přece jen potřebuji ubezpečit, že správně rozumím Vašemu následujícímu příkladu, cituji:

“Např. pokud byste pečovala od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019 a souběžně měla zhodnocen vyměřovací základ v době od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a v době od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, můžete se vybrat, zda jako vyloučenou dobu chcete zhodnotit rok 2010 nebo 2015 nebo oba tyto roky. Nemůžete si ale vybrat, že chcete jako vyloučenou dobu zhodnotit jen období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010, ale zbytek roku už ne.”
Totiž přesně tohle jsem měla na mysli – mám ty svoje pracovní smlouvy takhle rozkouskované.
Třeba dva roky jsem doma redigovala knihy pro nevidomé za, věřte mi, naprosto směšné peníze (řekli mi, že sjednanou mzdu mi nedají, protože mám velké odečty na postižené děti – kolegyně na stejné pozici měly o ten můj odečet víc). Tak jsem pak odešla, byla zase nějakou dobu doma, v řádu třeba i měsíců, než jsem sehnala něco jiného, co by mi dovolovalo dostatečně se starat o ty mé potomky.

Pokud se dobře pamatuji, tak dříve se směl pobírat jen příspěvek na péči a jakýkoli příjem z práce se od něj odečítal. Když jsem např. dva roky opravdu zájmově a psychoterapeuticky na 2 h týdně odbíhala od dětí a přednášela na VOŠ a brala pár šprdlíků, musela jsem dokládat tento příjem OSPODu a oni mi o to snížili ten příspěvek na péči nebo jak se to tehdy jmenovalo. Bylo by strašný, kdyby se mi např. tento “měsíční plat” do základu na důchod zprůměroval.

Vy ve Vašem komentovaném příkladu uvádíte, že mezi ND a započítaným příjmem lze volit v jednom nebo druhém souběhu nebo v obou.
Rozumím tomu dobře, že i já mohu takto řešit vždy souběh u jednoho zaměstnavatele nebo v jednom kalendářním roce? Obě tyto varianty by mi vyhovovaly, protože bych takto řešila jako ND celou dobu od narození prvního dítěte v roce 1986 až do roku 2010.
Pak už jsem dělala souvisle ve školství za normální státní plat a připadala jsem si bohatá. Opravdu. To jsem po těch mnoha a mnoha letech samoživitelství nemusela obracet každou korunu v ruce dvakrát. 🙂

Víte, nemohu Vám nenapsat, že zatím je pro mě záhadou i to, jak bude posuzována péče o postižené děti do roku, jestli se nepletu, 1996 (nebo 2006?). Naštěstí mám schované verdikty posudkářů. Prý by to mělo stačit. Ostatně nic jiného se tehdy nevydávalo. Kdybyste viděl, jak tlustý fascikl toho je! Chodili jsme na posudkové každý rok jednou nebo dvakrát podle toho, jak se to u dětí sešlo. Furt se čekalo, jestli se některé z nich zázračně neuzdraví. Bomba je, že se mi je podařilo postavit do života s pocitem “jsem normální”. Měly kliku, že mozek jim funguje rozhodně líp než průměrně.

To jsem se ale rozevlála. Ale třeba je to dobře, že si uděláte lepší obrázek. 🙂

Děkuji Vám za rady a za nekonečnou trpělivost.

S přáním všeho dobrého

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněno:

ND je náhradní doba, to je něco jiného než vyloučená doba. O zhodnocení vyloučených dob mít příjmu lze požádat až u období po 31. 12. 1995. Pokud jste měla tuto situaci před rokem 1996, o vyloučení těchto dob požádat nelze.

O době a rozsahu péče před rokem 1996 rozhoduje ČSSZ (ne OSSZ jako je tomu dnes) až v rámci řízení o přiznání důchodu.

Můžete si (po roce 1995) vybírat doby, které chcete nechat vyloučit, ale pouze celé období, jak jsem vysvětloval výše. Pokud jste takovýchto ucelených období měla více, můžete si z nich vybírat.