Ve kterém zákoně nebo předpise se píše o krácení některých náhradních dob pojištění na 80 %?

Otázka:

Dobrý den, mohl bych se zeptat, ve kterém zákoně nebo předpise se píše o krácení některých náhradních dob pojištění na 80%, o kterém píšete v článku. O započtení studia před rokem 1996 do 18. let věku jsem v zákoně taky nenašel. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ve kterém zákoně nebo předpise se píše o krácení některých náhradních dob pojištění na 80 %?

Krácení některých náhradních dob pojištění na 80 % je uvedeno v § 34 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.:

Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu měsíčně. Do doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %, s výjimkou náhradních dob pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c) a d) a v § 102 odst. 5 a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.

I invalidních důchodů toto krácení stanovuje § 41 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

Změnu v hodnocení náhradních dob pro nárok od roku 2019 byly zavedeny přechodnými ustanoveními zákona č. 306/2008 Sb. Čl. II:

Náhradní doby důchodového pojištění získané před 1. lednem 2010 se započítávají pro vznik nároku na důchod v plné výši, jde-li o pojištěnce, kterému vznikne nárok na důchod před rokem 2019.

§ 13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. říká:

Za dobu pojištění se považují též doby zaměstnání získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, s výjimkou doby studia po dosažení věku 18 let; jde-li však o dobu zaměstnání v cizině před 1. květnem 1990, hodnotí se tato doba, jen pokud bylo za ni zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného.

§ 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do 31. 12. 1995 pak říká:

Zaměstnáním se rozumí:

f) studium po skončení povinné školní docházky

Studium do 18 let před 1. 1. 1996 je tedy postaveno na roveň zaměstnání, tj. hodnotí se plně (na 100 %).