Předkládání ELDP k žádosti o důchod

Otázka:

Dobrý den, prosím poraďte, když v osobním listě důchodového pojištění mi chybí doba pojištění od 1. 3. 2013 do 31. 5. 2013, ale mám od zaměstnavatele ELDP (průpis) na toto období. Při vyřizování starobního důchodu mi pracovnice OSSZ tvrdí, že tento průpis nestačí a musí být originál. Zaměstnavatel tvrdí, že originál byl řádně zaslán na centrální evidenci ČSSZ. Jak postupovat dále? Děkuji.

Odpověď:

Předkládání ELDP k žádosti o důchod

Pracovnice důchodového oddělení má pravdu v tom, že evidenční list důchodového pojištění by měl být skutečně originál. Na druhou stranu v situaci, kterou popisujete, by jistě doložení kopie ELDP s dodatečným vysvětlením České správě sociálního zabezpečení postačovalo. To však pochopitelně nemůžeme referentce nařídit.

Pokud chce být tedy pracovnice důchodového oddělení takto důsledná v daných postupech, můžete proti ní použít její zbraně. ELDP totiž vůbec nemá zajišťovat sám žadatel o důchod, ale správně ho má vyžadovat OSSZ. Můžete tedy trvat na tom, aby ELDP došetřila sama.

Zákonná úprava:
Předkládání ELDP řeší ust. § 39 zák. č. 582/1991 Sb.:

Předkládání evidenčního listu

(1) Evidenční listy se předkládají České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd. Jsou-li evidenční listy vedeny způsobem stanoveným v § 123e odst. 2 a zasílány v elektronické podobě formou datové zprávy, předkládají se přímo České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny. Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance podle služebního zákona, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, předkládá se evidenční list orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování o dávkách důchodového pojištění.

(2) Zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list do 30 dnů

a) ode dne zápisu údajů do evidenčního listu podle § 38 odst. 4; skončilo-li zaměstnání před 31. prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců opět ve stejném kalendářním roce do zaměstnání u stejného zaměstnavatele vstoupí, nemusí být evidenční list předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším evidenčním listu,

b) ode dne svého zániku.

(3) Evidenční list je zaměstnavatel povinen předložit orgánu sociálního zabezpečení vždy na základě jeho výzvy, a to do 8 dnů ode dne obdržení výzvy.

(4) Při úmrtí občana se předkládá evidenční list

a) na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené,

b) do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li evidenční list vyžádán podle písmene a).

(5) Zůstane-li občan v zaměstnání i poté, co požádal o invalidní důchod, založí pro něj zaměstnavatel nový evidenční list.

(6) Evidenční listy se předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního zabezpečení nebo způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 a 3.

Jak vidíte, zaměstnavatel ELDP nevyhotovuje na vaši žádost, ale buď pravidelně za každý rok, nebo na výzvu OSSZ.