Platnost posudku o invaliditě

Otázka:

Dobrý den.

Měla bych dotaz, ve kterém by mi byly vysvětleny rozpory v jednotlivých odpovědích na určité dotazy:

V dotaze: Kontrola invalidity:Důchod přiznán trvale mimo jiné tazateli odpovídáte: že v posudku o inval. se udává platnost tohoto posudku (většinou 1-3 roky – citace).

V dotaze: Kontrola zdravotního stavu u ID rovněž v odpovědi uvádíte, co má posudek obsahovat – (délku platnosti posudku- citace z odpovědi)

V dotaze:Posudek o invaliditě a kontrolní lékařské prohlídky však uvádíte, že ve vaší poradně nikdy neuvádíte, že posudek má nějakou platnost, pouze, od kdy je invalidita přiznána – citace.Ale vy v odpovědích uvádíte, co musí posudek obsahovat – a pokud ten můj takový údaj neobsahuje, ale obsahuje citaci- procento inv. je neměnné – pak je tedy neplatný? Nebo má význam tato citace úplně jinou.

Osobně bych si nedovolila napsat něco, co bych z vašich odpovědí nevyčetla!

Chci poukázat na zákonné znění, co musí posudek o invaliditě obsahovat:

Posudek o invaliditě, který obdržíte od Okresní správy sociálního zařízení (nebo jiné instituce, která vám rozhodnutí vydá), musí obsahovat tyto informace:

 • označení orgánu sociálního zabezpečení, který posoudil zdravotní stav (jméno, popřípadě jména, příjmení a titul příslušného lékaře a jeho podpis a razítko tohoto orgánu)
 • jméno (jména) a příjmení pojištěnce, rodné číslo pojištěnce, adresu místa trvalého pobytu
 • účel posouzení a datum posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti
 • výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu, ze kterých orgán sociálního zabezpečení vycházel
 • skutková zjištění, ke kterým orgán sociálního zabezpečení dospěl při posuzování
 • výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti se stanovením
  • zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
  • procentní míry poklesu pracovní schopnosti
  • stupně invalidity
  • dne vzniku (změny, zániku) invalidity
  • schopnosti využití zachované pracovní schopnosti podle § 5 u pojištěnce, jehož míra poklesu pracovní schopnosti činí nejméně 35 % a nejvíce 69 %
  • zda je pojištěnec v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek
  • doby platnosti posudku pro účely prokázání, že fyzická osoba, která byla uznána invalidní, je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti, pokud tato osoba není poživatelem invalidního důchodu
  • odůvodnění výsledku posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti.

Zdroj:

vyhláška 359/2009 Sb., o posuzování invalidity (kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity)

Tedy i délku doby platnosti posudku.

Když se vrátím k dotazu:Posudek o invaliditě a kontrolní lékařské prohlídky , jak si tedy Vaši odpověď vyložit – je tedy vydaný posudek neplatný, když neobsahuje dobu jeho platnosti? Nebo jak je to s vyjádřením, že procento invalidity je neměnné?

Proč někdy uvádíte, že posudek musí, a ze zákona tomu tak je, dobu jeho platnosti.Vždyď i pro ID je pro jeho zdraví klidnější, když ví, kdy může očekávat další kontrolu – zřejmě tak i zákonodárci přemýšleli.

Co tedy s tím, že posudek není časově omezen, ale obsahuje znění: procentní ohodnocení invalidity se nemění?

Můžete mi na mé dotazy ohledně různých nesrovnalostí i ve vašich odpovědích odpovědět? I když jsou nepříjemné?

Děkuji za Váš čas.

(Redakčně neupravováno)

Odpověď:

Platnost posudku o invaliditě

Ve svém dozadu směšujete dva pojmy:
1. Co musí obsahovat posudek o invaliditě.
2. Jaké informace se sdělují žadatelům o invalidní důchod.

Uvádíte, že píšete citace, ale pravdou je, že uvádíte své nepřesné přepisy a pletete dohromady dvě informace uvedené výše, které však ve svých odpovědích důsledně odděluji.

Posudek o invaliditě zasílaný z okresní správy sociálního zabezpečení České správě sociálního zabezpečení pochopitelně obsahuje datum platnosti posudku. Jinak by ČSSZ nevěděla, kdy má být provedena další kontrola zdravotního stavu. Klient po posouzení zdravotního stavu také obdrží kopii posudku, ta však již platnost posudku neobsahuje.

Kontrola invalidity: důchod přiznán trvale – v tomto článku sice píšu o platnosti posudku, ale jde o posudek zasílaný ČSSZ, ne poskytovaný klientovi. Pokud lékař informaci o tom, že již nebudou prováděny další kontroly klientovi sdělil, je to jen z jeho vůle, ale tato informace mu poskytnuta být neměla.

Kontrola zdravotního stavu u invalidního důchodu – v článku uvádím, že o době platnosti posudku rozhoduje posudkový lékař. Nikde není ani zmínka o tom, co má posudek obsahovat, jak uvádíte.

Posudek o invaliditě a kontrolní lékařské prohlídky – píšete: „uvádíte, že ve vaší poradně nikdy neuvádíte, že posudek má nějakou platnost, pouze, od kdy je invalidita přiznána – citace“. V článku je uvedeno:  informace, kdy bude provedena další kontrolní lékařská prohlídka se invalidním důchodcům neposkytuje. To však neznamená, že posudek nemá určenu platnost, i když není žadateli o důchod sdělena.

Stejně nepřesně citujete i vyhlášku 359/2009 Sb., když píšete „Posudek o invaliditě, který obdržíte od Okresní správy sociálního zařízení (nebo jiné instituce, která vám rozhodnutí vydá), musí obsahovat tyto informace:“. Nic takového v uvedené vyhlášce není, naopak je zde stroze uvedeno „Posudek o invaliditě obsahuje:“. 

Vámi zvýrazněnou pasáž z vyhlášky je třeba číst až do konce: Posudek o invaliditě obsahuje doby platnosti posudku pro účely prokázání, že fyzická osoba, která byla uznána invalidní, je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti, pokud tato osoba není poživatelem invalidního důchodu. Jedná se o posudek pro účely zákona o zaměstnanosti a ne pro posouzení invalidity poživatele invalidního důchodu. Jde o osoby, kterým nevznikl nárok na invalidní důchod z důvodu nesplnění potřebné doby pojištění, ale chtějí být posouzení pro účely zákona o zaměstnanosti. ČSSZ v tomto případě lhůtu platnosti posudku nehlídá a kontrola se provádí na základě žádosti klienta.

To, že je procento míry poklesu pracovní schopnosti neměnné nemá nic společného s délkou platnosti posudku. Znamená to, že se posudkový lékař rozhodl neměnit procento míry poklesu pracovní schopnosti, což může v odůvodněných případech udělat – toto je uvedeno v § 3 vámi uváděné vyhlášky č. 359/2009 Sb.

Váš posudek je tedy podle všeho platný – platnost posudku totiž, jak jsem se pokusil objasnit výše, obsahovat nemusí.