Odchod z invalidního do předčasného důchodu. Je krácení dočasné?

Otázka:

Dobrý den,
Dne 8. 3. 2017 mi vznikne nárok na starobní důchod (jsem narozen 8. 1. 1954). Doba pojištění je 45 roků. Dne 17. 10. 2013 mě byl přiznán invalidní důchod I. stupně, který pobírám dodnes. Chtěl bych si zažádat o předčasný odchod do starobního důchodu a to o 7 čtvrtletí dříve, to je k 8. 6. 2015.
Prosím Vás tímto o sdělení:
1) Jaký je ideální termín pro zažádání k odchodu do předčasného důchodu?
2) Jakým způsobem bude začleněn již přiznaný invalidní důchodu do výpočtu předčasného důchodu starobního?
3) Budu mít po dosažení důchodového věku (8. 3. 2017) nárok na plný starobní důchod?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Odchod z invalidního do předčasného důchodu. Je krácení dočasné?

Hraniční datum krácení o 7 devadesátidenních období ve vašem případě nevychází na 8. 6. 2015 (to by se vás stále týkalo 8 srážek), ale až 17. 6. 2015. Uplatnit žádost o předčasný starobní důchod je možné nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání (tj. 17. 2. 2015) a nejpozději na požadované datum (17. 6. 2015).

Jakým způsobem ovlivňuje výpočet starobního důchodu pobírání invalidního důchodu, máme podrobně popsáno zde.

Dočasně krácený předčasný starobní důchod dříve uvedený v ust. § 30 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, již v současné době neexistuje. Podmínky stanovené tímto paragrafem bylo nutné splnit do 31. 12. 2006. V současné době se přiznávají pouze trvale krácené předčasné důchody (§ 31). Přiznání předčasného důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod (§ 29). Při dosažení důchodového věku tedy ve vašem případě nedojde k žádné změně.

Zákonná úprava
§ 82 odst. 4 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.

§ 31 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše

a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,

b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.

(3) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 2 vylučuje nárok na starobní důchod podle § 29.