Neúspěšná maturita, zaměstnání o prázdninách a nárok na sirotčí důchod

Otázka:

Dobrý den,

bratr pobírá sirotčí důchod a tento rok dělal maturitní zkoušku, bohužel z jednoho předmětu neúspěšně, takže maturitu bude dodělávat v září. Od 1. 7. 2015, ale nastoupil do práce a mě by zajímalo, jestli může sirotčí důchod pobírat normálně do 31. 8. 2015 anebo už na něj nárok nemá tím, že nastoupil do zaměstnání? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Neúspěšná maturita, zaměstnání o prázdninách a nárok na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod má sirotek, který je nezaopatřeným dítětem (mimo jiné se připravuje na budoucí povolání, tj. studuje). Zákon o důchodovém pojištění v svém § 22 odst. 2 uvádí:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje také

a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,

b) doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku,34) v němž byla taková zkouška konána; to platí též, bylo-li v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium,

c) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou v písmenu b), pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 (pozn. tj. činnost, ze které se odvání sociální pojištění) ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nestalo-li se studentem vysoké školy; to neplatí, pokud poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo za trvání služebního poměru osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. b).

Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku respektive jednu nebo obě části maturitní zkoušky (§ 81 odst. 10 školského zákona) v řádném termínu úspěšně, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Vzhledem k tomu, že váš bratr po celý kalendářní měsíc (červenec a srpen) vykonává činnost zakládající účast na sociálním pojištění, nárok na sirotčí důchod za tyto měsíce nemá.