Mohu uplatnit výchovu dětí, i když nejsme s jejich otcem oddáni?

Otázka:

Dobrý den. Mám dotaz ohledně započtení počtu vychovaných dětí při výpočtu starobního důchodu. V roce 1995 jsem se přestěhovala 200 km za partnerem, který se stal krátce před tím vdovcem a zůstal sám se 3 dětmi narozenými v r. 1984, 1986 a 1989. Společně jsme žili jako rodina, pro děti jsem plnila úlohu maminky, všechny děti vystudovaly vysoké školy. S partnerem nejsme oddáni. Společně jsme si další děti už nepořídili. Za jakých podmínek můžu uplatnit výchovu těchto dětí při výpočtu důchodu? Děkuji za odpověď. Pěkný den.

Odpověď:

Mohu uplatnit výchovu dětí, i když nejsme s jejich otcem oddáni?

Základní informace k výchově dítě a stanovení důchodového věku ženy naleznete v tomto článku.

Obecně se v těchto případech hodnotí výchova dítěte ode dne sňatku s ovdovělým otcem. Nicméně zákon o důchodovém pojištění ani prováděci předpisy sňatek vyloženě nevyžadují a je vyžadována výchova dítěte (starání se o ně). Výchova se následně zhodnotí na základě vašeho čestného prohlášení a předloženého rodného listu dítěte (§ 85 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.).

Pokud by panovaly pochobnosti o těchto skutečnostech, ČSSZ by zřejmě vyžadovala doložení dalších dokladů (napadají mě např. čestná prohlášení dětí, že jste je vychovávala). Toto by však bylo řešeno individuálně.

Výše uvedená informace není správná. Zákon o důchodovém pojištění totiž ve svém § 20 říká:

(1) Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí dítě vlastní nebo osvojené, a pokud se dále nestanoví jinak, též dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů.

(2) Za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů schválené soudem, dítě manžela, nemá-li druhý z rodičů rodičovskou zodpovědnost, a dítě manžela, zemřel-li druhý rodič dítěte nebo není-li znám. Za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje dále dítě, jež bylo převzato do péče na základě rozhodnutí soudu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného orgánu o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele nebo do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a dítě, jež bylo převzato do péče na základě předběžného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy.

Zákon o důchodovém pojištění tedy vyžaduje, aby jste byli s otcem dětí oddáni, aby se dále mohlo pohlížet na děti, které jste převzala do výchovy. Za chybnou informaci se velmi omlouvám.