Mám právo pobírat invalidní důchod v mimořádných případech?

Otázka:

Dobrý den,
byl mi přiznán invalidní důchod III. stupně. Je mi 26 let, ročník 1988.
Od 2003-2007 střední škola,
2007-27.1.2010 jsem byla na VŠ
Od 1.2.2010- 24.7.2011 úřad práce
24.7.2011-31.1. 2014 VŠ
1.2. 2014-31.6.2014 úřad práce
1.7.2014-31.12.2014 zaměstnaná (hrubá mzda 9400,-)

Zajímalo by mne, zda mi bude výše důchodu vyplacená ze mzdy za odpracovaný půlrok nebo mám právo pobírat invalidní důchod v mimořádných případech. Datum vzniku invalidity posudkový lékař stanovil na 5. 1. 2015.
Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Mám právo pobírat invalidní důchod v mimořádných případech?

Aby vám mohl být invalidní důchod počítán způsobem uvedeným v § 42 odst. 2 a 3 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (“ochranný výpočet pro mladé do 28 let), nesmí vám v době od 18. roku věku do data vzniku invalidity chybět více než jeden rok doby pojištění. Jako doba pojištěná se pro tento účel hodnotí všechna doba evidence na úřadu práce a prvních šest let studia. Sice jsem se vás v doplňujícím dotazu zapomněl zeptat na přesné datum narození, ale i kdybyste se narodila hned 1. 1. 1988 (což by byla nejnepříznivější varianta), tuto podmínku splníte.

Pro upřesnění dodávám, že výše uvedené nevylučuje výpočet invalidního důchodu “běžným” způsobem. Takto vám bude důchod spočítán také, ale poté se srovná jeho výše s výší podle výše uvedeného § 42 a bude vám přiznán vyšší z nich (vzhledem k vaší historii pojištění to s velkou mírou pravděpodobnosti bude právě výpočet podle § 42).

Invalidní důchod III. stupně ve vašem případě nebude menší než 9.413 Kč.

Zákonná úprava
§ 42 odst. 1 a 3 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši základní výměry tohoto důchodu platí § 41 odst. 1 obdobně.

(3) Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.