Kolik bylo vyplaceno na sirotčím důchodu přiznaném v roce 1975

Otázka:

Dobrý den,chci se zeptat na sirotčí důchod.Můj otec zemřel v roce 1975 ve věku 37 let.Měli s polu 3děti ve věku 11,9 a 5 let.Chci se zeptat kolik byl za ty léta sirotčí důchod pro nás a do kolika let.Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kolik bylo vyplaceno na sirotčím důchodu přiznaném v roce 1975

V roce 1975 byly důchody přiznávané podle zákona č. 101/1964 Sb. o sociálním zabezpečení. § 33 a 34 zákona č. 101/1964 Sb., ve znění od 1. 7. 1975 říká:

Sirotčí důchod
(1) Sirotčí důchod náleží dítěti (i osvojenému) zemřelého pracovníka (důchodce).

(2) Sirotčí důchod náleží také dítěti, jestliže zemřel pracovník (důchodce), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě bylo v době jeho smrti na něj převážně odkázáno výživou, kterou dítěti nemohou ze závažných příčin zajistit jeho rodiče.

(3) Sirotčí důchod náleží až do skončení povinné školní docházky dítěte. Poté náleží sirotčí důchod nejdéle do 26. roku věku, jestliže dítě

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání předepsaným výcvikem anebo studiem, nebo

b) pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je neschopno se soustavně připravovat k budoucímu povolání anebo je schopno se k němu připravovat jen za mimořádných podmínek, nebo

c) pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je neschopno vykonávat soustavné zaměstnání (pracovní činnost) nebo výkon takového zaměstnání (pracovní činnosti) by vážně zhoršil jeho zdravotní stav.

(4) Po skončení povinné školní docházky se sirotčí důchod nevyplácí, má-li dítě vlastní hrubý měsíční příjem vyšší než 620 Kčs.

(5) Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením dítěte; nárok se obnovuje zrušením osvojení nebo smrtí osvojitele, jestliže dítě nemá po něm nárok na sirotčí důchod.

(6) Výplata sirotčího důchodu může být zastavena, uzavře-li poživatel sirotčího důchodu sňatek a je-li v rodině hrubý příjem na osobu vyšší než 620 Kčs měsíčně.

§ 34

Výše sirotčího důchodu
(1) Sirotčí důchod jednostranně osiřelého dítěte činí 30 % důchodu

a) starobního nebo invalidního, na který by měl zemřelý pracovník nebo pracující důchodce (§ 33 odst. 1 a 2) nárok v době smrti, podle toho, který z těchto důchodů je vyšší,

b) starobního nebo invalidního, na který měl nárok v době smrti nepracující důchodce.

(2) Sirotčí důchod po poživateli částečného invalidního důchodu, který nebyl zaměstnán, se vyměřuje z invalidního důchodu, na který by měl poživatel částečného invalidního důchodu nárok v době smrti, kdyby byl plně invalidní.

(3) Sirotčí důchod jednostranně osiřelého dítěte činí nejméně 200 Kčs a nejvýše 450 Kčs měsíčně.

(4) Sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte činí 450 Kčs měsíčně. Je-li však tento důchod jediným zdrojem příjmu dítěte , může být zvýšen na částku 550 Kčs měsíčně; má-li dítě též jiný příjem (důchod), může být sirotčí důchod zvýšen tak, aby úhrn tohoto důchodu a jiného příjmu (důchodu) činil 550 Kčs měsíčně. Ustanovení § 18 odst. 6 platí obdobně.

(5) Jde-li o více dětí, nesmí být sirotčí důchod žádného z nich nižší než poměrný díl připadající na jedno dítě z úhrnu výchovného náležejícího k invalidnímu důchodu (§ 38 odst. 3).

Sirotčí důchod náležel (stejně jako dnes) po dobu studia sirotka, nejdéle do 26 let. Kolik bylo na sirotčích důchodech vyplaceno, není možné takto určit, protože výše sirotčího důchodu (opět jako dnes) se počítala z důchodu, které zemřelý pobíral, příp. pokud žádný důchod nepobíral, se mu ke dni úmrtí spočítal a z takto spočítaného důchodu se dále spočítal sirotčí důchod.

Otázka doplněna:

Dobrý den,chci se vrátit k článku-kolik bylo vyplaceno na sirotčím v roce 1975.Můj otec zemřel v roce 1975,pracoval jako horník na uranových dolech,ale neměl pracovní úraz.Tak bych chtěl vědět,kolik přibližně bylo sirotčí na 11,9 a 5 let a důchod pro jeho manželku na měsíc a jestli se to během let měnilo.Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak jsem vám vysvětloval výše, sirotčí důchod se počítal tak, že vašem otci byl ke dni úmrtí spočítán invalidní důchod a z něj byl následně spočítán sirotčí důchod – jednalo se o 30 % invalidního důchodu zemřelého. V jaké výši byl před více než 45 let přiznán v tomto konkrétním případě sirotčí důchod, nemohu vědět a nevím.

Ano, důchody byly sice sporadicky, ale přesto také zvyšovány.

Nejedná se o to „sirotčí“, ale o ten „sirotčí důchod“.