Invalidní důchod z mládí v 17 letech

Otázka:

Dobrý den
obracím se na Vás se žádostí o podání informací a to vzhledem k tomu, že každý mi podává rozporuplná doporučení.
Mám těžce postiženého syna, který je v celodenní péči a není schopen navštěvovat úřad práce.
Letos v červnu dovrší 17 let a ukončí základní povinnou školní docházku.
Co má opatrovník za povinnost, např. nahlášení na úřadu práce, když ano tak kdy, co sebou přinést příp. neschopenku, lékařské zprávy atd.

Nebo již teď požádat o invalidní důchod, nebo jak se tato situace řeší. U lékařské zprávy nás zajímá, jaký datum před návštěvou úřadu práce musí splňovat.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Invalidní důchod z mládí v 17 letech

Tato poradna se zabývá pouze důchody – důchodová poradna. Nedokáži odpovědět na otázky spadající do kompetence úřadu práce. S těmito dotazy se obraťte přímo na příslušnou pobočku úřadu práce.

O invalidní důchod pro vašeho syna sice můžete požádat (žádost vám nemůže nikdo odepřít), nicméně vzhledem k tomu, že váš syn nezískal žádnou dobu pojištění (protože toho ani není schopen), vztahuje se na něj ustanovení § 42 odst. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Při posuzování invalidity pro účely nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle věty první se neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).

Tento „invalidní důchod z mládí“ se tedy přiznává od 18 let věku.

Pro úplnost dodávám, že invalidní důchod z mládí se přiznává ve výši uvedené zde.