II. kategorie a odchod do důchodu

Dotaz:

Dobrý den, od jistého roku byly v zaměstnání zrušeny pracovní kategorie. Manžel v typu II. pracovní kategorie ve slévárenství odpracoval 30 let. Nyní při odchodu do důchodu má nějaký nárok na uplatnění jakékoli kompenzace? Např. horníci mají krácené roky.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

II. kategorie a odchod do důchodu

Pracovní kategorie byly zrušeny k 31. 12. 1992 a v dnešní době pouze „dobíhají“ staré nároky u I. kategorie (zjednodušeně řečeno). Zaměstnání v II. kategorii dnes již nemá vliv na odchod do důchodu ani jeho výši.

K dotaze jsme obdrželi následující podnět našeho čtenáře:

Není to tak ani otázka do důchodové poradny, ale upozornění. Odpověď na otázku viz výše je podle mne chybná. Při výpočtu výše a odchodu do důchodu se podle mne postupuje dle odst. 2 §71 zákona o důch. pojištění a to až do roku 2018.

Reakce:

Děkuji za zaslání podnětu. V zásadě máte pravdu, ust. § 71 zákona č. 155/1995 Sb., počítá se srovnávacími výpočty, aby důchody podle „nového zákona“ nebyly nevýhodnější, než byly podle zák. č. 100/1988 Sb. Na druhou stranu vzhledem k ustanovení odstavce 4 tohoto paragrafu: „pro stanovení výše důchodů uvedených v odstavcích 1 a 2 podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995 se použije ustanovení těchto předpisů o průměrném měsíčním výdělku, včetně určení rozhodného období pro jeho výpočet, o výši důchodu a o nejvyšší a nejnižší výměře důchodu“, se v dnešní době jedná spíše o teoretickou možnost, že by výše důchodu podle tohoto § byla vyšší. Toto ustanovení mělo smysl především v prvních letech platnosti zákona č. 155/1995 Sb., a v současné době již není prakticky možné, aby byl výpočet důchodu podle starého zákona výhodnější.

§ 71 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Výše starobního, plného invalidního a částečného invalidního důchodu, na který vznikne nárok v době od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2005, nesmí být nižší než výše důchodu, která by náležela, kdyby důchod byl přiznán podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995 v rozsahu uvedeném v odstavci 4, a to včetně zvýšení, která by náležela k tomuto důchodu pouze k tomuto dni. Pro účely porovnání výší starobních, plných invalidních a částečných invalidních důchodů podle věty první se výší těchto důchodů rozumí procentní výměry těchto důchodů. Výše základní výměry starobního, plného invalidního a částečného invalidního důchodu, pokud se jejich výše stanoví po 31. prosinci 1995 s použitím předpisů platných před 1. lednem 1996, se stanoví podle předpisů platných ke dni, od něhož se přiznává důchod; přitom v této výši základní výměry důchodu je zahrnuto zvýšení o pevnou částku.

(2) Získal-li pojištěnec alespoň jeden rok zaměstnání, které bylo podle předpisů platných před 1. červnem 1992 zařazeno do I. (II.) pracovní kategorie nebo do I. (II.) kategorie funkcí, postupuje se při stanovení výše starobního, plného invalidního a částečného invalidního důchodu podle odstavce 1, vznikne-li nárok na důchod v době od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2018. V období po 31. prosinci 2005 se podle věty první postupuje jen na žádost pojištěnce. Věta první neplatí v případě, vznikl-li nárok na invalidní důchod po 31. prosinci 2011.

(3) Odstavce 1 a 2 platí obdobně pro stanovení výše důchodu zjišťované pro vyměření vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu.

(4) Pro stanovení výše důchodů uvedených v odstavcích 1 a 2 podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995 se použije ustanovení těchto předpisů o průměrném měsíčním výdělku, včetně určení rozhodného období pro jeho výpočet, o výši důchodu a o nejvyšší a nejnižší výměře důchodu, s výjimkou ustanovení o úpravě důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, a s výjimkou ustanovení umožňujícího na základě žádosti pojištěnce požádat po 31. prosinci 1990 o vyměření výše důchodu podle předpisů platných před 1. říjnem 1988; přitom při určení výdělků za dobu po 31. prosinci 1995 se postupuje podle § 16 odst. 3 a 4 a při určení dopočtené doby se postupuje podle § 41 odst. 4.

(5) Ke starobnímu, plnému invalidnímu a částečnému invalidnímu důchodu přiznanému po 31. prosinci 1995, na který vznikl nárok před 1. lednem 1996, náleží ode dne přiznání zvýšení podle § 2 zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995; to však neplatí, stanoví-li se výše starobního důchodu podle § 72 odst. 1.