Doba péče o dítě a matku a ovlivnění výpočtu důchodu

Otázka:

Dobrý den, jsem narozena r. 1959, v letech 1989 jsem byla 3 roky na mateřské a pak další následné 4 roky jsem se starala o matku zařazenou do péče o osobu blízkou 2. a pak 3. stupeň. O žádný dodatečný Návrh řízení jsem tenkrát nežádala. Ovlivní to výši mého budoucího důchodu? Děkuji za odpověď.

Jinak jsem stále zaměstnána. O žádný dodatečný Návrh na zahájení řízení jsem tenkrát nežádala. Ovlivní to nějak výši mého budoucího důchodu?

Odpověď:

Doba péče o dítě a matku a ovlivnění výpočtu důchodu

Odpověď na vaši otázku bych rozdělil do tří částí:

  1. Péče o dítě se hodnotí až do 4 let věku. Není přitom rozhodující, jak dlouho jste byla “na mateřské”. Doba péče se prokazuje až při podávání žádosti o důchod a to doložením rodného listu dítěte.
  2. O zápočtu doby péče o osobu bezmocnou, která byla vykonávána do 31. 12. 1995 rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. O započtu této doby se rozhoduje až v rámci důchodového řízení (po podání žádosti o důchod). V tomto případě jste tedy nic nepromeškala.
  3. O době a rozsahu péče vykonávané od 1. 1. 1996 rozhoduje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. V případě péče po tomto datu je třeba do dvou let od ukončení péče na OSSZ podat Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby. Pokud jste tak dosud neučinila, je vhodné tento návrh podat co nejdříve. Promeškání dvouleté lhůty se poté promíjí.

V případě bezmocnosti byla vyžadována alespoň převážná bezmocnost (příp. úplná) a u osob starších 80 let stačila i částečná. Všechny uvedené doby se vám tedy zhodnotí při výpočtu důchodu.

Zákonná úprava
§ 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let.

§ 85 odst. 2 a 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního pojištění:

(2) Doby péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12 se prokazují rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče. Návrh na zahájení řízení podle předchozí věty se podává na předepsaném tiskopisu; tento návrh lze podat nejdříve po skončení uvedené péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12. Návrh na zahájení řízení podle věty první může podat i pozůstalý, který uplatňuje nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po občanu, který pečoval o osoby uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 nebo 12. Okresní správa sociálního zabezpečení předkládá České správě sociálního zabezpečení stejnopis rozhodnutí uvedeného ve větě první, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Výchovu dítěte a péči o dítě do 4 let věku v období před 1. červencem 2007 dokládá žena, která z důvodu výchovy dítěte uplatňuje nárok na nižší důchodový věk a žádá o zápočet doby péče o takové dítě, svým čestným prohlášením a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti.