Zvyšování a snižování invalidního důchodu bez vlivu na výši důchodu

Otázka:

Dobrý den,
v květnu 2019 byla zvýšena invalidita z I. st. na II. st., nicméně nebyla zvýšena částka důchodu s odkazem na čl. II odst. 3. z.220/2011. Před rokem 2010 částečná invalidita, převedena posléze na I. st. V roce 2011 zvýšena na II.st., zvýšena částka důchodu. V roce 2015 snížena na I.st., snížena částka důchodu. A nyní (rok 2019) zvýšen st. opět na II, nicméně částka důchodu nezměněna. Dle mého názoru došlo k narovnání „chyby v zákoně“ již při snížení částky v roce 2015 a nyní by měla být částka navýšena již normálně dle § 41 odst. 3 z. 155/1995 tak, jak odpovídá II.st.
Čl. II odst. 3 bylo pouze přechodné ust. a nelze jej používat i na důchody, které již byly upraveny jednou po této novele. Jinak by při případném dalším snížení na I. st. došlo opět k poklesu částky důchodu a po případném následném zvýšení na II. st. v případě, kdy by opět bylo použito toto přechodné ust., by částka zůstala nezměněna, tj. částka by neustále klesala při změnách inv. a toto by bylo naopak zase diskriminační vůči pojištěncům invalidním před rokem 2010.
Vysvětluji si toto správně? Děkuji za Odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvyšování a snižování invalidního důchodu bez vlivu na výši důchodu

V roce 2015 ve vašem případě sice došlo ke snížení invalidního důchodu, ale nedošlo k narovnání „chyby v zákoně„, pouze se invalidní důchod snížil zpět na výši odpovídající II. stupni (i když šlo o I. stupeň).

U I. stupně invalidního důchodu by mělo reálné procento výpočtového základu za jeden rok činit 0,5. Ve vašem případě po transformaci z částečného invalidního důchodu v roce 2010 činilo 0,75 (vzhledem k odlišnému výpočtu částečného invalidního důchodu). Po zvýšení na II. stupeň se v roce 2011 zvýšilo koeficientem 1,5 a činilo tak 0,75 x 1,5, tj. 1,125 (nelogicky). Po snížení v roce 2015 byl použit (resp. měl být použit) koeficient 0,6667 a opět se dostáváme k 0,75 (1,125 x 0,6667). Vidíte, že v roce 2015 nedošlo „k narovnání“ v tom smyslu, že byste se dostala na 0,5 (což by odpovídalo I. stupni), ale stále jste na 0,75 (což odpovídá II. stupni). Při zvýšení na II. stupeň pak ke zvýšení invalidního důchodu dojít nemůžete, protože jeho výši už odpovídal I. stupeň. Kdyby nyní došlo ke snížení invalidity na I. stupeň, výše invalidního důchodu by se opět neměnila.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za Vaše vysvětlení mého dotazu. Jen bych měla doplňující otázku…..uvádíte, že při případném snížení stupně invalidity opět na I. stupeň nedojde ke změně výši částky….tato „ochrana“ je zakotvena v č. II bod 13 věta druhá zákona č. 306/2008 Sb?

13. Byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od třinácté splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky. Byl-li částečný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše invalidního důchodu, náleží invalidní důchod v dosavadní výši.

Z daného tedy pak vyplývá, že dle současně platné legislativy u částečných inv. důchodů přiznaných před rokem 2010 je celkem jedno, v jakém stupni je nyní osoba zařazena (míněno I nebo II), na částku toto vliv nemá….

Děkuji a přeji pěkný den

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, nalezla jste správné přechodné ustanovení (jeho druhou větu). Uvedené ale platí pouze v případě, že se „pohybujete“ mezi I. a II. stupněm. Kdyby došlo ke zvýšení na III. stupeň a následně ke snížení na I. stupeň, jeho výše by už byla snížená a reálnou výši I. stupně.