Schizofrenie a invalidní důchod pro studenta

Otázka:

U syna se projevila schizofrenie, od března letošního roku se léčí. Byl studentem maturitního ročníku, zažádali jsme o přerušení studia pro případ, že by se jeho stav natolik zlepšil, že by mohl školu dokončit. V září do školy nastoupil, ale jeho nemoc bohužel vyhrála. Nebyl schopen se soustředit ani na nejjednodušší učivo. Studium tedy ukončil. Zažádali jsme o invalidní důchod (na vyřízení budeme čekat zhruba 2 měsíce). Chtěla jsem se zeptat, pokud se nyní přihlásí na úřad práce, bude-li to mít vliv na výši případně schváleného invalidního důchodu. Podle čeho se důchod bude vypočítávat. Jestli stále jako invalidní důchod z mládí? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Schizofrenie a invalidní důchod pro studenta

V případě, že se váš syn v současné době přihlásí do evidence úřadu práce, na přiznání ani výši důchodu to nebude mít žádný vliv. “Ochranný výpočet”, o kterém píšete a využívá se např. při výpočtu invalidního důchodu z mládí, platí i pro pojištěnce mladší 28 let. Je zde však třeba splnit podmínku, že mezi 18 rokem věku a datem vzniku nároku na invalidní důchod nechybí doba pojištění delší než jeden rok. Do doby pojištění se pro tyto účely hodnotí i veškerá doba evidence na úřadu práce. Vzhledem k věku vašeho syna a k tomu, že dosud studoval (i když s cca půlročním přerušením) a nyní se přihlásí do evidence úřadu, tuto podmínku bezpochyby splní.

Výše invalidní důchodu pro invaliditu třetího stupně v těchto případech v letošním roce vychází 9.177 Kč.

Zákonná úprava:

§ 42 zákona o důchodovém pojištění

Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech

(1) Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Při posuzování invalidity pro účely nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle věty první se neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).

(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši základní výměry tohoto důchodu platí § 41 odst. 1 obdobně.

(3) Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.