Prázdniny po studiu vyšší odborné školy a sirotčí důchod

Otázka:

Dobrý den,
v červnu jsem dokončila vyšší odbornou školu, mám status studenta do 31.8.2015 (studovala jsem prezenčně). Od 3.8. jsem nastoupila do zaměstnání. Sirotčí důchod mi přišel jak v červenci, tak i v srpnu (což je poslední splátka, co by mi měla náležet). Chtěla bych se zeptat, zda mám za srpen stále nárok na sirotčí důchod a neměla bych částku za tento měsíc vrátit. Na internetu jsem se dočetla, že při prezenčním studiu mohu pracovat a nárok na sirotčí důchod zůstává. Také bych se chtěla zeptat, zda mám oznámit ČSSZ skutečnost, že už pracuji (v červnu mi přišel dopis s oznámením, že pokud se neobjeví zpráva o dalším studiu, tak poslední splátkou bude srpnový důchod). Děkuji Vám za zodpovězení.

Odpověď:

Prázdniny po studiu vyšší odborné školy a sirotčí důchod

Na studium na vyšší odborné škole (VOŠ) se v tomto případě pohlíží jako na studium středoškolské. Nárok na sirotčí důchod má do 26 let nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítěte jste, mimo jiné, pokud studujete. Aby vám během práznin po ukončení studia náležel sirotčí důchod (abyste byla nezaopatřeným dítětem), nesmíte po celý kalendářní měsíc vykonávat činnost, ze které se odvádí sociální pojištění. Během července jste zaměstnaná (účastná sociálního pojištění) nebyla. V srpnu sice zaměstnaná jste, ale až od 3., takže ne po celý měsíc. Z tohoto důvodu vám náleží i srpnová splátka sirotčího důchodu. Vzhledem k tomu, že ČSSZ musíte oznamovat pouze skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na důchod, nic ČSSZ hlásit nemusíte.

Zákonná úprava:
§ 22 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje také
a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
b) doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána; to platí též, bylo-li v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium,
c) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou v písmenu b), pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nestalo-li se studentem vysoké školy; to neplatí, pokud poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo za trvání služebního poměru osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. b).