Péče muže o dítě do čtyř let věku

Otázka:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda muži, který šel na rodičovskou dovolenou – tedy staral se o dítě do věku tří let a pobíral dávky, zda se mu tato doba započítává do starobního důchodu? Četla jsem, že platilo, že muži na rodičovské dovolené museli nejpozději do dvou let od ukončení péče požádat na okresních správách sociálního zabezpečení o uznání této péče pro nárok na důchod, pokud chtěli, aby jim tato doba byla uznána. Když na tuto podmínku zapomněli, péče o dítě se jim při posuzování jejich nároku na důchod nezapočetla. Jak je to dnes?
Děkuji a přeji pěkný den.

Odpověď:

Péče muže o dítě do čtyř let věku

V první řadě musím upozornit, že zákon o důchodovém pojištění neřeší, zda rodič pobírat rodičovský příspěvek a zda to bylo do dvou, tří nebo čtyřech let. Zákon o důchodovém pojištění “hovoří” o osobě, která pečuje o dítě do čtyř let věku – jak dlouho trvala rodičovská dovolená, není rozhodující.

Situace, kterou popisujete platí pro péči muže o dítě do čtyř let věku, která skončila do 30. 6. 2007. Pokud péče do dítě do čtyř let věku skončila po 30. 6. 2007, návrh na zahájení řízení ve věci péče o dítě se na OSSZ nepodává a péče se prokazuje až čestným prohlášením, které se vyplňuje při sepisování žádosti o důchod (ať už starobní, invalidní nebo i pozůstalostní).

Zákonná úprava
§ 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let.

§ 6 odst. 4 písm. a) bod 11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče o toto dítě po 31. prosinci 1995 do 30. června 2007, a o době a rozsahu péče o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a péče osoby pečující osobně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let, jde-li o doby péče o tyto děti a bezmocné osoby po 31. prosinci 1995 do 31. prosince 2006.

§ 85 odst. 2, 3, 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

(2) Doby péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12 se prokazují rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče. Návrh na zahájení řízení podle předchozí věty se podává na předepsaném tiskopisu; tento návrh lze podat nejdříve po skončení uvedené péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12. Návrh na zahájení řízení podle věty první může podat i pozůstalý, který uplatňuje nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po občanu, který pečoval o osoby uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 nebo 12. Okresní správa sociálního zabezpečení předkládá České správě sociálního zabezpečení stejnopis rozhodnutí uvedeného ve větě první, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Výchovu dítěte a péči o dítě do 4 let věku v období před 1. červencem 2007 dokládá žena, která z důvodu výchovy dítěte uplatňuje nárok na nižší důchodový věk a žádá o zápočet doby péče o takové dítě, svým čestným prohlášením a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti.

(4) Doba péče o dítě do 4 let věku po 30. červnu 2007 se dokládá čestným prohlášením při uplatnění žádosti o důchod a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti. Čestné prohlášení se podává na předepsaném tiskopise. V čestném prohlášení se uvádí
a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte a jeho rodné číslo,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo osoby, na jejíž osobní péči bylo dítě převážně odkázáno, a její vztah k dítěti,
c) jméno, popřípadě jména a příjmení druhého rodiče dítěte, je-li znám, a jeho rodné číslo,
d) doba a rozsah péče o dítě,
e) sdělení, zda ve stejné době o dítě pečovala i jiná osoba, a v kladném případě jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo této osoby, její vztah k dítěti a doba a rozsah péče této jiné osoby o dítě.