Odložená výplata předčasného důchodu a výpočet krácení při evidenci na úřadu práce

Otázka:

Dobrý den, manžel požádal o předčasný důchod bez výplaty k 31. 12. 2022, to je o 646 dnů před řádným termínem. Celý leden a únor 2023 byl evidován na ÚP, od 1.3.2023 pracuje. Má v plánu pracovat tak dlouho, aby krácení důchodu bylo jen za 360 dnů. Podle mých propočtů tedy musí odpracovat 286 dnů (646 – 360), což by znamenalo pracovat od 1. 3. 2023 až do 12. 12. 2023 (tj. 287 dnů). Pak by krácení bylo jen za 360 dnů a zbývající krácení by se umazalo. Při sepisování žádosti na OSSZ nám vůbec nebyli schopni poradit. Prosím o Váš názor, zda je můj výpočet správný? Odpracováno má 46 let a 280 dnů, když nyní odpracuje ještě těch 287 dnů, bude mu procentní výměra přepočtena ze 47 odpracovaných let? Já myslím, že ano, úřednice tvrdila, že nikoli.
A ještě jeden dotaz: Manžel pracoval od 1991 jako OSVČ a dle Rozhodnutí, které došlo z ČSSZ mu nezohlednili žádné vyloučené doby nemoci ani doby předdůchodu, při kterém pracoval. Když jsem dělala propočet pomocí důchodové aplikace ČSSZ, tak jsem vyloučené doby zadala a osobní vyměřovací základ vyšel o 1200 Kč vyšší než v Rozhodnutí. Důchod je tím pádem o cca 500 Kč nižší. Už jsem si nastudovala, že to není automaticky, proto se chystám podat námitku ve lhůtě do 30 dnů a požádat o upřednostnění vyloučených dob nemoci i předdůchodu. V roce 2022 má stále předdůchod, ale výdělky za rok 2022 již nebyly brány při výpočtu OVZ do úvahy (žádost k 31.12.2022). Pokud požádá o uvolnění výplaty až 12.12.2023, tak nevím, zda pak výdělky za rok 2022 budou do úvahy vzaty? Dotaz zní, zda žádat o vyloučenou dobu předdůchodu i za rok 2022?
Mockrát Vám děkuji za Váš čas a cenné rady

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odložená výplata předčasného důchodu a výpočet krácení při evidenci na úřadu práce

Odmazávat krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty a získávat další dobu pojištění lze pouze výdělečnou činností. K evidenci na úřadu práce se přihlížet nebude. Pokud krácení předčasného důchodu k datu přiznání 31. 12. 2022 odpovídalo 646 dnům, tak pro snížení krácení na 360 dní je třeba odpracovat 286 dní. To odpovídá době pojištění od 1. 3. 2023 do 11. 12. 2023 a uvolnění výplaty důchodu k 12. 12. 2023. Doba pojištění získaná po přiznání důchodu (286 dní) bude přičtena k době pojištění získané před přiznáním důchodu, tj. v případě vašeho manžela bude získáno 47 let pojištění. § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. říká:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.

Vyměřovací základ má obecně přednost přednost před vyloučenou dobou. Požádat o zhodnocení vyloučených dob místo vyměřovacího základu je ale možné až pro období po roce 1995 (vysvětloval jsem např. zde). Lze požádat o vyloučení vyměřovacích základů ze samostatné výdělečné činnosti při souběžném pobírání předdůchodu nebo při dočasné pracovní neschopnosti. O toto ale rozhodně nežádejte prostřednictvím námitky. Námitka se podává v situaci, kdy je v rozhodnutí chyba, což ale není váš případ. Rozhodnutí je vydáno správně, protože o upřednostnění vyloučených dob nebylo v žádosti požádáno. Požádat o zhodnocení vyloučených dob je třeba v souladu s ust. § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb. Stačí neformálně sepsaný dopis, ve kterém tento požadavek vznesete. Upozorňuji, že váš výpočet zřejmě nebude přesný, protože při zhodnocení vyloučených dob (např. u neschopenky) dojde i ke snížení vyměřovacího základu (u měsíců, za které ještě nebyl ponížen).

Ať už bude výplata důchodu uvolněna kdykoliv, datum přiznání zůstane v roce 2022 a rozhodné období skončí rokem 2021. Vyměřovací základy a výdělky za rok 2022 tedy výpočet důchodu neovlivní.