Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1951, muž zemřel 1981

Otázka:

Dobrý den, proč nemám nárok na vdovský důchod při odchodu do starobního důchodu? Jsem ročník 1951, ovdověla jsem v roce 1981, do důchodu jsem šla od 1. 1. 2012, mám 1 syna, nar. 1974, po smrti manžela jsem se již nevdala. Vdovský důchod jsem pobírala do roku 2000, v tomto roce syn sice ještě studoval, ale dovršil 26let. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1951, muž zemřel 1981

Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu není ve vašem případě nikterak navázán na “odchod do starobního důchodu”. V roce 1981, kdy jste ovdověla, platila následující právní úprava pro nárok na trvání výplaty vdovského důchodu:

§ 37 zák. č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení

(1) Vdovský důchod náleží vdově po dobu jednoho roku od smrti manžela.

(2) Po uplynutí této doby náleží vdovský důchod, jestliže vdova splňuje některou z těchto podmínek:

a) je plně invalidní,

b) pečuje aspoň o jedno dítě, jež má nárok na sirotčí důchod (§ 40),

c) vychovala aspoň tři děti (§ 40),

d) dosáhla věku 45 let a vychovala dvě děti (§ 40),

e) dosáhla věku 50 let,

f) dosáhla věku aspoň 40 let ke dni smrti manžela, který zemřel následkem pracovního úrazu (§ 27 odst. 1 první věta) utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání I. pracovní kategorie.

Ustanovení písm. b) až d) se nevztahují na děti, které žena nebo její manžel převzali do pěstounské péče podle zvláštních předpisů.

Po celou dobu studia vašeho syna vám vdovský důchod náležel, protože jste splňovala podmínku uvedenou pod bodem b). V případě, že byste vdovský důchod pobírala ještě ve svých 50 letech, měla byste ho již vyplácen trvale (splnila byste podmínku bodu e.). To se však nestalo. Pro případný nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu se na vás již nevztahovaly podmínky uvedené ve výše citovaném zákoně, ale podmínky uvedené v § 50 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění platném do 31. 12. 2009 (nejedná se doslovný přepis):

Nárok na vdovský důchod poté vznikne znovu, jestliže je splněna některá z níže uvedených podmínek do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod.

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:

a) pečuje o nezaopatřené dítě,

b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo

e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Žádnou z výše uvedených podmínek jste do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod nesplnila, proto skutečně na opětovné přiznání vdovského důchodu nemáte nárok. 55 let vám bylo až v roce 2006, tedy za více než pět let od zastavení výplaty vdovského důchodu. Důchodový věk je ve vašem případě vyšší než 55 let, takže ve vašem případě nehraje roli.