Dobrovolné důchodové pojištění

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych získat informace o optimalizaci dobrovolného důchodového pojištění. Zajímalo by mě, jak se stanoví částka, která je potřeba uhradit a jaké skupiny lidí se to týká. Mám 2 roky do důchodu, je možné po zaplacení stanovené částky odejít do starobního důchodu bez jeho krácení nebo to není určeno k tomuto účelu? Předem děkuji.

Odpověď:

Dobrovolné důchodové pojištění

Dobrovolné důchodové pojištění je zakotveno v paragrafu 6 zákona o důchodovém pojištění:

§ 6        (1) Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění a účast na pojištění se týká doby jejich a) vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud jim po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, jedná-li se o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), c) a e); za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem, d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního právního předpisu;6a) za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem, e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 4; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem, f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, g) pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky.        (2) Pojištění jsou účastny též ostatní osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění. Účast na pojištění osob uvedených ve větě první je však možná v rozsahu nejvýše deseti let; za dobu přede dnem podání přihlášky je přitom účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem.        (3) Účast na pojištění podle odstavců 1 a 2 je možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

Dobrovolné důchodové pojištění slouží k doplacení chybějících dob v minulosti. Není možné doplácet si dobu pojištění „do budoucna“, aby např. nedocházelo ke krácení důchodu. V roce 2013 činí měsíční výše dobrovolného důchodového pojištění 1.812 Kč měsíčně, což odpovídá vyměřovacímu základu 6.471 Kč.