Paušální daň OSVČ: Jaká roční částka bude započtena pro výpočet důchodu?

Otázka:

Dobrý den,
pracuji jako OSVČ a zajímá mne, jaká roční částka bude započtena pro výpočet důchodu, pokud přistoupím na paušální platbu zdravot.pojištění, soc.pojištění a daň, tak jak je navrhováno Ministerstvem financí od roku 2021. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Paušální daň OSVČ: Jaká roční částka bude započtena pro výpočet důchodu?

Navrhovaný materiál si můžete prostudovat v aplikaci ODok. V materiálu je pak uvedeno:

2. V § 5b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna paušální dani, činí součin měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 odst. 3 platného pro kalendářní rok, za který se stanoví vyměřovací základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž byla osoba samostatně výdělečně činná poplatníkem v paušálním režimu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

A dále:

10. V § 14 odstavec 3 zní:
„(3) U osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, činí výše měsíčního vyměřovacího základu částku nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu podle odstavce 5 věty první zvýšeného o 15 %.“.

Jako vyměřovací základ (tj. částka, která se „počítá na důchod“) OSVČ platících paušální daň by se tedy měl hodnotit minimální vyměřovací základ zvýšený o 15 %. Např. v roce 2020 činí minimální určený roční vyměřovací základ 104.508 Kč. Po zvýšení o 15 % by šlo o čásku 120.184 Kč.

Legislativní proces však v zásadě nyní pouze začal, takže ještě může dojít ke změně.