Mohou na OSSZ sdělit zaměstnavateli, že zaměstnanec pobírá invalidní důchod a kolik?

Otázka:

Dobrý den, prosím o odpověď na dvě otázky:
1/ je možné, aby si můj zaměstnavatel sám na OSSZ zjišťoval, zda mi byl přiznán invalidní důchod a v jaké výši a toto mu bylo sděleno?
2/ na konci roku 2015 jsem neměl Rozhodnutí o přiznání ID a zaměstnavateli jsem alespoň oznámil Čestným prohlášením, že jsem byl uznán invalidní, v jakém stupni a datum od kdy. Nyní jsem obdržel šestistránkové “Rozhodnutí o přiznání ID”, ve kterém jsou uvedeny citlivé informace o mém zdravotním stavu a také výše důchodu. Proto se chci zeptat, zda jsem povinen toto Rozhodnutí předat svému zaměstnavateli, nebo můžu toto oznámit formou Čestného prohlášení? Ještě doplním, že u zaměstnavatele NEUPLATŇUJI slevu na dani z důvodu pobírání ID (budu řešit daňovým přiznáním). Zaměstnavatel si na mě může uplatnit slevu na dani a jelikož se jedná o zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 25 zaměstnanců, pak může uplatnit plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jejich zaměstnáváním – je toto (sleva na dani pro zaměstnavatele a plnění povinného podílu …) možné na základě mého čestného prohlášení? Je pro tyto účely (sleva na dani pro zaměstnavatele a plnění povinného podílu …) nutné pobírání ID, nebo lze uplatnit i na osoby, které byly uznány invalidní, případně OZP? Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Mohou na OSSZ sdělit zaměstnavateli, že zaměstnanec pobírá invalidní důchod a kolik?

Na podobný dotaz jsem odpovídal např. zde.

Zaměstnanci OSSZ mají povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při výkonu svého povolání – sdělit vašemu zaměstnavateli, že pobíráte důchod a v jaké výši tedy nesmí (§ 14 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.).

V rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu žádné citlivé informace o zdravotním stavu uvedeny nejsou – dokonce v něm není uveden ani náznak, ze kterého by se dala určit diagnóza, pro kterou byl invalidní důchod přiznán. Výše důchodu pak pochopitelně v rozhodnutí o přiznání důchodu uvedená je.

Žádný předpis neurčuje (alespoň já o něm nevím), jakým způsobem prokázat přiznání nebo pobírání důchodu, ale z podstaty věci mi vyplývá, že je to právě rozhodnutím o přiznání důchodu (částku můžete na kopii skrýt) a potvrzením o pobíráním důchodu, které vám mohou vystavit na OSSZ. Pokud jsou k dispozici dokumenty, které tyto skutečnosti prokazují, nemyslím si, že je možné použít čestné prohlášení (nejsem však odborníkem na státní politiku zaměstnanosti, což je oblast, kam směřuje váš dotaz).

Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně a OZZ (osoba zdravotně znevýhodněná, dříve OZP) je pro plnění povinného podílu podílu totožný. Invalidní důchodci mají slevu na dani, OZZ nikoliv.

§ 38k odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:
Dojde-li během roku ke změně skutečností rozhodných pro výpočet záloh na daň a daně nebo ke změně podmínek pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění, je poplatník povinen oznámit je písemně (např. změnou v prohlášení) plátci daně nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala. Plátce daně zaeviduje změnu ve mzdovém listě.

§ 51 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Občan je povinen sdělit zaměstnavateli plnícímu úkoly při provádění jeho důchodového pojištění na jeho výzvu skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění.