Mám děti r. narození 1988 a 1990. Požádala jsem úřednici o započítání těchto dob jako vyloučených namísto započítání výdělků

Otázka:

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s vyloučenými dobami. Vychovala jsem dvě děti ročníky narození 1988 a 1990, s dětmi na mateřské jsem zároveň měla občasné menší přivýdělky. Při žádosti o předčasný důchod jsem požádala úřednici o započítání těchto dob jako vyloučených namísto započítání výdělků, protože jsem slyšela, že je to finančně výhodnější. Úřednice to ale zamítla a v rozhodnutí o přiznání důchodu tyto doby jako vyloučené nemám, ale započetli mi ty malé výdělky. Prosím jak to s těmi vyloučenými dobami je? Mohu zkusit podat odvolání, aby mi je započetli? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám děti r. narození 1988 a 1990. Požádala jsem úřednici o započítání těchto dob jako vyloučených namísto započítání výdělků

Požádat o vyloučení nízkých vyměřovacích základů a zhodnocení vyloučené doby lze až za období od 1. 1. 1996. Zhodnotit na žádost vyloučené doby místo hrubých výdělků v období před rokem 1996 zákon o důchodovém pojištění neumožňuje. Informace od úřednice, která s vámi žádost o důchod sepisovala i postup ČSSZ jsou tedy v pořádku.

Odst. 4 a 7 § 16 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(4) Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu průměrného měsíčního výdělku, doby, v nichž byl pojištěnec účasten důchodového pojištění nebo zabezpečení podle předpisů platných před tímto dnem, nelze-li zjistit výši vyměřovacích základů za dobu zaměstnání před tímto dnem, a doby uvedené v písmenu j); přitom doby studia po dosažení věku 18 let jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu, v jakém se považují za náhradní dobu pojištění. Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud se nekryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté, doby
(…)
e) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. d) a e), (poznámka.: odst. 2 písm. d): osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let)
(…)

(7) Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až k) se považují za vyloučené doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté a páté, pokud o to pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených vyloučených dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Dosaženým příjmem se rozumí příjem zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první. Postup podle věty první se týká pouze celého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně kryjí. Způsob podání žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví zvláštní právní předpis.

Zákon o důchodovém pojištění tedy rozděluje vyloučené doby na ty získané před. 1. 1. 1996 a po 31. 12. 1995 a požádat o vyloučení dob umožňuje pouze u druhé varianty.

Otázka doplněna:

Dobrý den, prosím našla jsem ještě, že by se tím měla zabývat Vyhláška č. 284/1995 Sb., která řeší vyloučené doby před rokem 1996. Moc tomu nerozumím, prosím mohl byste mi to vysvětlit? https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-284/zneni-20230101

Děkuji Vám

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, souběh vyloučených dob a hrubých výdělků z období před rokem 1996 se řídí ust. § 3a vámi zmiňované vyhlášky. Tato ale neumožňuje žadateli zvolit, zda má být zhodnocena vyloučená doba místo výdělku, ale určuje pouze to, zda a jak mají být vyloučené doby nebo výdělky při výpočtu důchodu zhodnoceny.