Jak se započítává mateřská do důchodu?

Otázka:

Mám dvě děti, na mateřské dovolené jsem byla od roku 1989 do 1996 z tohoto období, mě neevidovali 915 dní od 1. 7. 1994 až 31. 12. 1996. První dítě se narodilo 24. 4. 1989 a druhé 18. 6. 1991. Jak mám doložit, že jsem měla neplacené mateřské volno. Domnívám se, že v té době jsme mohli, ze zákona být na neplacené mateřské dovolené až do šesti let věku dítěte. Tato doba mě chybí do důchodu. Do důchodu mám jít za 970 dní. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jak se započítává mateřská do důchodu?

Péče o dítě je jako tzv. náhradní doba pojištění se započítává v rozsahu ode dne narození dítě do čtyř let věku. Na mateřské dovolené jste sice mohla být i delší dobu, ale do důchodu se vám bude hodnotit pouze doba do čtyř let věku mladšího dítěte. Doby, které se překrývají se hodnotí pouze jednou. Délka mateřské dovolené tedy žádným způsobem neovlivňuje způsob zápočtu doby péče o dítě při výpočtu důchodu.

Ve vašem případě se vám tedy bude pro nárok na důchod a jeho výpočet hodnotit doba do 17. 6. 1995 (do čtyř let věku dítěte) a poté až od 1. 1. 1997 (předpokládám, že jste začala být pojištěná z jiného důvodu, např. zaměstnání).

Doba péče o děti se prokazuje až při sepisování žádosti o důchod doložením jejich rodných listů.

Zákonná úprava:

§ 5 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,

b) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,

c) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejsou vojáky z povolání,

d) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let,

e) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,

f) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)] z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů,

g) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem, h) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona upravujícího zvláštní ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost.