Dokládá se péče o dítě rozhodnutím o přiznání rodičovského příspěvku?

Otázka:

Dobrý den, budu si žádat o invalidní důchod, chtěla bych se zeptat, zda musím mít při podání žádosti vyplněný a bankou potvrzený doklad o převodu invalidního důchodu na účet, pokud účet je vedený na mého manžela či stačí tento doklad doložit dodatečně a žádost podat prozatím bez tohoto dokladu nebo si raději tento doklad obstarat již před návštěvou OSSZ? Také by mne zajímalo, jakým způsobem OSSZ zjišťuje dobu péče o děti – rodičovský příspěvek (je třeba potvrzení od ÚP – dávek SSP či rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku?). Děkuji

Odpověď:

Dokládá se péče o dítě rozhodnutím o přiznání rodičovského příspěvku?

Obecně platí, že je vhodnější doložit veškeré potřebné dokumenty už při sepisování žádosti o důchod. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda budete uznána invalidní, neměl by být problém domluvit se s pracovnicí důchodového oddělení, že žádost o zařízení výplatu důchodu na účet manžela doručíte ihned po projednání zdravotního stavu (budete-li uznána invalidní). V tomto případě jde o domluvu mezi vámi a pracovnicí důchodového oddělení – ta vám nemůže odmítnout sepsat žádost o důchod jenom proto, že nemáte doložený bankovní účet.

OSSZ žádným způsobem nezjišťuje dobu, po kterou byl vyplácen rodičovský příspěvek. Dle zákona o důchodovém pojištění je doba péče o dítě do čtyř let věku tzv. náhradní dobou pojištění (jste pojištěná). Nikdo při tom nezjišťuje, jak dlouho byl vyplácen rodičovský příspěvek. K žádosti o důchod se dokládá rodný list dítěte a v případě péče o dítě do čtyř let věku vykonávané po 30. 6. 2007 s vámi na OSSZ sepíší čestné prohlášení, že jste pečovala.

Zákonná úprava
§ 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let.

§ 85 odst. 3 a 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

(3) Výchovu dítěte a péči o dítě do 4 let věku v období před 1. červencem 2007 dokládá žena, která z důvodu výchovy dítěte uplatňuje nárok na nižší důchodový věk a žádá o zápočet doby péče o takové dítě, svým čestným prohlášením a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti.

(4) Doba péče o dítě do 4 let věku po 30. červnu 2007 se dokládá čestným prohlášením při uplatnění žádosti o důchod a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti. Čestné prohlášení se podává na předepsaném tiskopise. V čestném prohlášení se uvádí

a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte a jeho rodné číslo,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo osoby, na jejíž osobní péči bylo dítě převážně odkázáno, a její vztah k dítěti,
c) jméno, popřípadě jména a příjmení druhého rodiče dítěte, je-li znám, a jeho rodné číslo,
d) doba a rozsah péče o dítě,
e) sdělení, zda ve stejné době o dítě pečovala i jiná osoba, a v kladném případě jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo této osoby, její vztah k dítěti a doba a rozsah péče této jiné osoby o dítě.