Kdy získám další celý rok pojištění?

Otázka:

Dobrý den,
prosím můžete mi sdělit, do kdy bych měla pracovat, abych měla ukončený celý rok pojištěný pro výpočet výše starobního důchodu?
nar. 2.5.1954
počet dětí 1 (17.4.1978)
ND- studium 1.9.1969-31.5.1973
Zaměstnání 1.8.1973 – doposud
Jinou ND nemám, jen vyl. doba.
Za Vaši odpověď předem děkuji.

Odpověď:

Kdy získám další celý rok pojištění?

Ke dni dosažení důchodového věku (tj. k 2. 5. 2015) získáte 45 let a 163 dní pojištění. Za každý celý rok doby pojištění se při výpočtu důchodu hodnotí 1,5 % výpočtového základu.

Další celý rok doby pojištění již získat nemůžete, neboť doba po vzniku nároku na starobní důchod se hodnotí tak, že za každých 90 dní, které získáte po vzniku nároku na důchod (ve vašem případě od 2. 5. 2015), získáte navíc 1,5 % výpočtového základu. Teprve doba, která je kratší než 90 dní a není tedy zhodnocena pro toto zvýšení, se připočte k době pojištění získané do nároku na starobní důchod. Odpracováním 90 dní doby pojištění tedy získáte totéž, jako byste dosáhla dalšího celého roku pojištění, ale další celý rok doby pojištění již získat nemůžete, protože do dalšího celého roku vám chybí více než 90 dní a vždy dříve dosáhnete zvýšení za těchto 90 dní než za dosažení celého roku pojištění. Bude se jednat o klasickou práci nad nárok (na procenta).

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za Vaši odpověd a mám prosím na Vás ještě doplňující otázku:
Dosažení důchodového věku  2.5.2015 získám 45 let a 163 dní pojištění, kdybych pracovala ještě např. o 20 dní déle (45 let pojištění 183 dní) a požádala o přiznání důchodu k 22.5.2015. Mělo by to prosím vliv na výši výpočtu starobního důchodu?
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

Odpověď doplněna:

Výši důchodů mimo výdělků v rozhodném období ovlivňuje celkový počet celých let pojištění, příp. devadesátidenní období získaná po nároku. Vzhledem k tomu, že 20 dny po nároku nezískáte další rok doby pojištění ani neodpracujete 90 dní, nebude mít tento posun žádný vliv na výši vašeho starobního důchodu. Pouze se připravíte o výplatu důchodu za 20 dní, na kterou byste měla nárok.

Zákonná úprava
§ 34 odst. 1 a 2 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí za každý celý rok doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 a získané do vzniku nároku na tento důchod, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření podle jiného právního předpisu, (dále jen „důchodové spoření“), 1,5 % výpočtového základu měsíčně a za každý celý rok doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 a získané do vzniku nároku na tento důchod, která se kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, 1,2 % výpočtového základu měsíčně; doba pojištění, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření a je kratší než 365 kalendářních dnů, se přitom přičte k době pojištění, která se kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, pokud se nestanoví jinak v odstavci 2 větě druhé. Náhradní doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod se pro účely stanovení výše procentní výměry starobního důchodu podle věty první přičítají k té době pojištění, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, popřípadě nezískal-li pojištěnec tuto dobu pojištění, se považují za tuto dobu. Do doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %, s výjimkou náhradních dob pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c), d) a e) a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.

(2) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Doba kratší než 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to v rozsahu potřebném pro toto přičtení; přitom se tato doba přičte nejprve k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření. Za výkon výdělečné činnosti se pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a).